Rozdział 7 - Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  7

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia

§  15. 
1. 
Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, zwany dalej "ryczałtem", przyznaje się opiekunowi psa służbowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia lub organizacji społecznej na podstawie wniosku złożonego przez nich do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Wniosek rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia złożenia, przez jego zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia, w formie pisemnej.
3. 
Ryczałt przyznaje się w przypadku braku możliwości zapewnienia psu służbowemu wyżywienia w naturze.
§  16. 
Ryczałt wypłaca niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku Komendant SOP lub osoba przez niego upoważniona.
§  17. 
W przypadkach określonych w art. 245e ust. 6 ustawy Komendant SOP lub osoba przez niego upoważniona wzywa w formie pisemnej opiekuna lub organizację społeczną do zwrotu wypłaconego ryczałtu na rachunek bankowy SOP lub bezpośrednio w kasie SOP, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty.