Rozdział 5 - Sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  5

Sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia

§  6. 
1. 
Psa służbowego utrzymuje się na terenie OPPS, w miejscu zamieszkania opiekuna tego psa lub innym miejscu wyznaczonym przez kierownika rozpoznania.
2. 
Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się w miejscu zamieszkania opiekuna tego psa lub w miejscu prowadzenia działalności przez organizację społeczną.
3. 
Psy służbowe oraz psy służbowe wycofane z użycia utrzymuje się w sposób zapewniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728).
§  7. 
1. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się:
1)
obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie;
2)
innym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym - według wskazań lekarza weterynarii;
3)
okresowym badaniom stanu zdrowia - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku;
4)
odrobaczeniom - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku;
5)
bieżącemu zabezpieczeniu przed pasożytami zewnętrznymi;
6)
innym zabiegom profilaktycznym - według wskazań lekarza weterynarii.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje lekarz weterynarii.
§  8. 
1. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia transportuje się w sposób umożliwiający zwierzęciu przyjęcie swobodnej pozycji ciała, obrócenie się i położenie się.
2. 
Środek transportu przeznaczony do przewozu psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia zapewnia zwierzęciu dostateczną wymianę powietrza, bezpieczeństwo podczas transportu oraz jest utrzymywany w czystości i w razie potrzeby dezynfekowany i dezynsekowany.