Rozdział 4 - Tryb wycofywania z użycia psa służbowego - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  4

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego

§  5. 
1. 
Komendant SOP powołuje komisję w sprawie wycofania z użycia psa służbowego, na pisemny wniosek kierownika rozpoznania.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
kierownik rozpoznania, jako przewodniczący komisji;
2)
kierownik OPPS lub wyznaczony przez kierownika rozpoznania funkcjonariusz;
3)
lekarz weterynarii;
4)
osoba wyznaczona przez kierownika logistyki.
3. 
Komisja rekomenduje Komendantowi SOP wycofanie z użycia psa służbowego po przeprowadzeniu głosowania i uzyskaniu większości głosów. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji.
4. 
Z prac komisji sporządza się protokół wycofania z użycia psa służbowego, który przedkłada się do zatwierdzenia Komendantowi SOP.
5. 
Wzór protokołu wycofania z użycia psa służbowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Protokół wycofania z użycia psa służbowego może zawierać wniosek o:
1)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia dotychczasowemu opiekunowi tego psa;
2)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia innemu opiekunowi psa służbowego albo innemu funk cjonariuszowi SOP, emerytowanemu funkcjonariuszowi SOP lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w SOP, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej;
3)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia członkowi rodziny zmarłego opiekuna tego psa, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe;
4)
wyznaczenie opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia i pozostawienie tego psa w OPPS;
5)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej.
7. 
Pies służbowy zostaje wycofany z użycia po zatwierdzeniu przez Komendanta SOP protokołu wycofania z użycia psa służbowego i pozostaje w OPPS do czasu powierzenia opieki nad tym psem osobom, o którym mowa w ust. 6 pkt 1-3, albo organizacji społecznej.