Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego;
2)
tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia;
3)
tryb wycofywania z użycia psa służbowego;
4)
sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia;
5)
sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia;
6)
tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia;
7)
tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia;
8)
sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia;
9)
tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwanej dalej "organizacją społeczną";
10)
wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
kierownik logistyki - kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw zabezpieczenia logistycznego;
2)
kierownik OPPS - funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa sprawującego nadzór nad psami służbowymi oraz funkcjonowaniem OPPS;
3)
kierownik rozpoznania - kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego;
4)
lekarz weterynarii - osobę posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
5)
OPPS - obiekt przewodników psów służbowych;
6)
ustawa - ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
7)
zastępca Komendanta SOP - zastępcę Komendanta Służby Ochrony Państwa właściwego do spraw logistyki.