§ 10. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  10. 
1. 
Warunkiem przyznania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery jest zawarcie umowy między funkcjonariuszem a kierownikiem jednostki organizacyjnej określającej zasady korzystania odpowiednio z przyznanego lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.
2. 
Ustalony w umowie, o której mowa w ust. 1, czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374) opłaca funkcjonariusz.
3. 
Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego opłacany przez funkcjonariusza nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej lokalu, którą oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 2.
4. 
Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.