§ 5. - Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.
§  5. 
1. 
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1)
miejscowość i datę;
2)
nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;
3)
wskazanie wnioskodawcy;
4)
oznaczenie adresata wniosku;
5)
imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;
6)
stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7)
datę objęcia stanowiska;
8)
wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;
9)
proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10)
przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11)
informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;
12)
podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
2)
dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
3)
oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;
4)
uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.
3. 
Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.
4. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.