Przyznanie ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.63.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 sierpnia 1930 r.
w sprawie przyznania ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 679) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Paczki pocztowe, zawierające książki, w obrocie wskazanym w § 2, podlegają ulgowej opłacie według każdocześnie obowiązującej taryfy pocztowej.

Pod nazwą "książki" należy rozumieć wydawnictwa księgarskie wogóle, z wyłączeniem wydawnictw perjodycznyoh, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty w myśl rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie prenumeraty za pośrednictwem poczty czasopism i wydawnictw periodycznych, wychodzących w kraju (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. 763).

Z ulgowej opłaty pocztowej korzystać mogą:
a)
firmy księgarskie w stosunku wzajemnym do zakładów naukowych oraz do osób prywatnych,
b)
zakłady naukowe w stosunku wzajemnym oraz w stosunku z firmami księgarskiemi.
Na paczkach z książkami oraz przynależnych do nich adresach pomocniczych należy umieszczać napis "książki".
Z ulgi wymienionej w niniejszem rozporządzeniu nie korzystają książki przesyłane jako "druki".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 września 1930 r.