Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.74.566

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 października 1929 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki, maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu. *

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia, zarządzam co następuje:
Przyznaję w miesiącu listopadzie r. b. prawo do zasiłków na wypadek bezrobocia robotnikom, pozostającym w stosunku najmu pracy:
a)
w fabryce maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" S. A. w Kutnie, których zarobek tygodniowy z powodu ograniczenia produkcji nie przekracza pełnego umówionego zarobku za 2 dni pracy;
b)
w hucie "Silesia" w Paruszowcu, których zarobek tygodniowy z powodu ograniczenia produkcji nie przekracza pełnego zarobku za 1, bądź 2, bądź 3 dni pracy.

Wysokość zasiłku, stosownie do ustępu 2 art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. określi Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 24 grudnia 1929 r. moc nin. rozporządzenia przedłuża się, w odniesieniu do robotników huty "Silesia", na miesiąc grudzień 1929 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu (Dz.U.29.89.672).