Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 27 stycznia 1920 r.
w sprawie przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych, zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych.

Art.  1. 1

Sejm upoważnia Rząd do przyznania tak etatowym, jak i nieetatowym urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych, zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego, począwszy od 1 stycznia 1920 r. aż do czasu uregulowania poborów służbowych, w następujących procentach od zasadniczych miesięcznych uposażeń wraz ze wszystkiemi dotychczasowemi dodatkami drożyźnianemi.

Przy miesięcznem uposażeniu wraz z dodatkami.

Wymiar miesięcznego zasiłku drożyźnianego w mk.

Dla nieżonatych i niezamężnych, dla żonatych i zamężnych bezdzietnych, o ile oboje pobierają uposażenie ze skarbu państwa dla wdowców i wdów bezdzietnych, oraz dla zamężnych, o ile ich mężowie, jako osoby wojskowe otrzymują w myśl ustawy z 12 czerwca 1919 r. dodatki na żonę i dzieci.

dla żonatych i zamężnych, bezdzietnych lub z 1 dzieckiem, dla wdowców lub wdów z 1 lub 2-giem dzieci

dla żonatych lub zamężnych z 2 dzieci, dla wdowców lub wdów z 3 dzieci.

dla żonatych lub zamężnych z 3 dzieci, dla wdowców lub wdów z 4 dzieci.

dla żonatych i zamężnych z 4 lub więcej dzieci, dla wdowców i wdów z 5 i więcej dzieci.

Do 1000 mk. włącznie.

65%

75%

85%

95%

100%

ponad 1000 mk.

60%

70%

80%

90%

100%

Art.  2.

Przy oznaczeniu wysokości procentu należy uwzględniać dzieci nieletnie, nie zarabiające, a będące na utrzymaniu rodziców do 18 roku życia włącznie; dzieci zaś, będące jeszcze w zakładach naukowych, aż do ukończenia studjów, nie dalej jednak niż do 24 roku życia włącznie.

Art.  3.

Pracownikom kontraktowym może być podwyższone pobierane przez nich uposażenie umowne, w razie rzeczywistej potrzeby, za uprzednią zgodą Ministra Skarbu, w drodze rewizji zawartej z nimi umowy.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz.U.20.31.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 kwietnia 1920 r.