Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.31.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 marca 1920 r.
w sprawie zmiany artykułu 1 ustawy z dnia 27 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 7 poz. 47) w przedmiocie przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych i zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych.

Art.  1.

Tabelą wymiarową, stanowiącą ustęp 2-gi art. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 7 poz. 47) zmienia się w ten sposób, iż w rubryce drugiej po słowach: "uposażenie ze Skarbu Państwa" wstawia się słowa: "dla wdowców i wdów bezdzietnych"; zaś rubryka trzecia otrzymuje brzmienie następujące: "dla żonatych i zamężnych, bezdzietnych lub z 1 dzieckiem, dla wdowców lub wdów z 1 lub 2-giem dzieci".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.