Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 13 lutego 1929 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na zgłoszenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia do konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.