§ 2. - Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. - Dz.U.2011.136.796 - OpenLEX

§ 2. - Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.136.796

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 66, poz. 608), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.