Art. 4. - Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz... - Dz.U.2011.134.780 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawa o transporcie drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.134.780

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2011 r.
Art.  4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.