Art. 38. - [Wyłączenie prawa pierwokupu gminy; zasady ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania za wygaśnięcie użytkowania wieczystego lub ograniczonych praw rzeczowych] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  38.  [Wyłączenie prawa pierwokupu gminy; zasady ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania za wygaśnięcie użytkowania wieczystego lub ograniczonych praw rzeczowych]
1. 
W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie stosuje się art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. 
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem art. 41.