Art. 11. - [Przedmiot działalności Spółki Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  11.  [Przedmiot działalności Spółki Celowej]
1. 
Przedmiotem działalności Spółki Celowej jest przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, w tym wykonywanie zadań inwestora w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
2. 
W ramach przygotowania i realizacji inwestycji Spółka Celowa:
1)
pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji, o której mowa w art. 28 ust. 1, oraz innych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do przygotowania lub realizacji inwestycji;
2)
występuje z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w pkt 1, a także uczestniczy w odpowiednich postępowaniach;
3)
nabywa na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości lub innych praw do nieruchomości niezbędnych do przygotowania lub realizacji inwestycji, a także uczestniczy w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
4)
dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji inwestycji;
5)
dokonuje wypłaty odszkodowania przy przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości oraz przy ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, a także ponosi koszty ustalenia tych odszkodowań;
6)
w przypadku wygaszenia lub wypowiedzenia przez Spółkę Celową umów dotyczących nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, użyczenia, dokonuje wypłaty odszkodowania za szkody rzeczywiste;
7)
zawiera umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do realizacji inwestycji oraz nadzoruje ich wykonywanie;
8)
zawiera i wykonuje umowy dotyczące praw autorskich związanych z inwestycją;
9)
prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące inwestycji;
10)
prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją celu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
11)
wykonuje inne obowiązki i czynności związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, wynikające z przepisów prawa albo z umowy, o której mowa w art. 12.
3. 
Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi, podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania Spółce Celowej danych niezbędnych do realizacji jej zadań, w tym danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach.
4. 
Udostępnienie danych następuje na wniosek Prezesa Spółki Celowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie danych nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.