[Uzupełniające stosowanie przepisów o gospodarce nieruchomościami] - Art. 34. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o gospodarce nieruchomościami] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  34.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o gospodarce nieruchomościami]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.