[Załączniki do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej] - Art. 23. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  23.  [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej]

Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, o którym mowa w art. 22 ust. 2, inwestor dołącza:

1)
charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
a)
planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,
b)
planowanego okresu eksploatacji obiektu;
2)
ogólną opinię, o której mowa w art. 39b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, dotyczącą planowanych przez inwestora rozwiązań organizacyjno-technicznych - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
3)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wraz ze schematem sposobu finansowania tej inwestycji;
5)
raport ze studium wykonalności;
6)
wstępny plan ochrony fizycznej obiektu;
7)
oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 3 pkt 2;
8)
opis technologii mających mieć zastosowanie do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż - w przypadku obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f.