Art. 17. - [Pozwolenie na prace przygotowawcze] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.412 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  17.  [Pozwolenie na prace przygotowawcze]
1. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
1)
prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, tymczasowego ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, wykonanie włączenia dróg tymczasowych do dróg publicznych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
2)
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;
3)
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
3)
(uchylony);
4)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda w drodze decyzji. Decyzja dotycząca wykonania włączenia dróg tymczasowych do krajowych dróg publicznych oraz wykonania robót budowlanych w pasie drogowym krajowej drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.