[Pozwolenie na prace przygotowawcze] - Art. 17. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Pozwolenie na prace przygotowawcze] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  17.  [Pozwolenie na prace przygotowawcze]
1. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
1)
niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
2)
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
3)
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1;
3)
wyprzedzającą opinię, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
4)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.