[Zezwolenie na wejście na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Zezwolenie na wejście na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  11.  [Zezwolenie na wejście na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego]
1. 
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie:
1)
decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;
2)
zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
2. 
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę właściciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się.
3. 
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
4. 
Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz jego oświadczenie lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2;
2)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;
3)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
4)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia raportu lokalizacyjnego;
5)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
6)
wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;
7)
oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości.