§ 3. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  3.
Jeżeli przedsiębiorstwa, złożonego z kilku zakładów, różniących się wyraźnie między sobą, nie można zaliczyć jako całości, lecz tylko według jego zakładów, a to z powodu braku w załączniku 2 zupełnie odpowiedniego tytułu, należy każdy jego samoistny zakład wciągać do katastru i zaliczyć oddzielnie; postanowienie to ma zastosowanie pod tym warunkiem, że dla każdego z tych zakładów prowadzone są odrębne listy płatnicze i że zakłady te, o ile z załącznika 2 wyraźnie inaczej nie wynika, nie zatrudniają wspólnych pracowników.