Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 czerwca 1928 r.
o przydzieleniu do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Na mocy § 14 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413), po wysłuchaniu opinji Rady ubezpieczeń społecznych, zarządzam co następuje:
Zaliczenia do kategoryj niebezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorstw dokonywa się w okresie rewizyjnym od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r. według przydziału, podanego w załączniku 2 niniejszego rozporządzenia. Za przedsiębiorstwa w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się także gospodarstwa rolne, leśne i wszelkie inne zakłady, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze mocy obowiązującej ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).

Przy zaliczaniu należy mieć na uwadze okoliczność, że ustalone w załączniku 2 kategorje niebezpieczeństwa odnoszą się do przedsiębiorstw o składzie normalnym, że uwzględniają więc również - o ile w załączniku 2 wyraźnie inaczej nie zaznaczono - wszystkie zakłady i czynności pomocnicze, stanowiące normalnie część składową przedsiębiorstw danego rodzaju, jak administrację, nadzór nad przedsiębiorstwem, roboty manipulacyjne i transportowe, roboty w magazynach, ładowniach, opalanie, oświetlanie i czyszczenie pracowni, konserwacja budynków i urządzeń i t. p. prace, dokonywane we własnym zarządzie, chociażby przy pomocy akordantów, jeżeli prace te służą własnym celom przedsiębiorstwa i nie przekraczają zwykłych rozmiarów.

Gorzelnie, młyny, tartaki, cegielnie, łomy i t. p. zakłady fabryczne, nawet jeśli prowadzone są łącznie z gospodarstwem rolnem lub leśnem, należy zaliczać oddzielnie według właściwych tytułów załącznika 2.

Za "przedsiębiorstwa, używające motorów", uważa się w myśl niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa posługujące się przyrządami, poruszanemi siłą elementarną (wiatr, woda, para, gaz do oświetlania, powietrze gorące, elektryczność i t. d.) lub siłą zwierząt. Narówni z "przedsiębiorstwami, używającemi motorów", traktować należy, w myśl niniejszego rozporządzenia, także przedsiębiorstwa, w których używa się kotłów zamkniętych lub przyrządów parowych (gotowalniki drzewa, szmat, suszarnie parowe i t. d.).

Przedsiębiorstwa, w których zakres użycia maszyn, poruszanych motorami, względnie kotłów i przyrządów parowych, albo też silą użytego motoru są tak nieznaczne, iż nie zwiększają w sposób istotny niebezpieczeństwa wypadku w porównaniu do niebezpieczeństwa w tego rodzaju przedsiębiorstwach przy pracy wyłącznie ręcznej, należy zaliczać do kategorji niebezpieczeństwa, przepisanej dla przedsiębiorstw, nieużywających motorów, a ewentualnie nieznacznie zwiększone z powodu ruchu motorycznego niebezpieczeństwo, uwzględniać przez zaliczenie do wyższej klasy niebezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwo, w którem sam przedsiębiorca obsługuje maszyny i motor, o ile w następstwie tego innym osobom, zatrudnionym w tem przedsiębiorstwie, nie zagraża niebezpieczeństwo wypadku z powodu ruchu motorycznego, należy zaliczać jako przedsiębiorstwo, nie używające motorów.

Jeżeli przedsiębiorstwa, złożonego z kilku zakładów, różniących się wyraźnie między sobą, nie można zaliczyć jako całości, lecz tylko według jego zakładów, a to z powodu braku w załączniku 2 zupełnie odpowiedniego tytułu, należy każdy jego samoistny zakład wciągać do katastru i zaliczyć oddzielnie; postanowienie to ma zastosowanie pod tym warunkiem, że dla każdego z tych zakładów prowadzone są odrębne listy płatnicze i że zakłady te, o ile z załącznika 2 wyraźnie inaczej nie wynika, nie zatrudniają wspólnych pracowników.
W braku warunków, określonych w poprzednim paragrafie, dla oddzielnego zaliczenia poszczególnych samoistnych zakładów złożonego przedsiębiorstwa, należy przedsiębiorstwo złożone, dla którego w załączniku 2 niema odpowiedniego tytułu, zaliczyć jako "przedsiębiorstwo mieszane" według przepisów § 7 niniejszego rozporządzenia.

Postanowienie powyższe stosuje się także do przedsiębiorstwa, którego ze względu na urządzenia nie można uważać za normalne, w rozumieniu § 1 niniejszego rozporządzenia, ponieważ obejmuje ono pewne zakłady pomocnicze lub uboczne, nieuwzględnione w odnośnym tytule, a to wówczas, gdy tego anormalnego jego urządzenia nie można uwzględnić już przez sam wybór po myśli § 6 odpowiedniej klasy niebezpieczeństwa w granicach kategorii niebezpieczeństwa, przepisanej dla zakładu głównego.

Przedsiębiorstwa, przy których powyższe przepisy okażą się niewystarczające dla oznaczenia kategorji niebezpieczeństwa, albo też takie, których nie można podciągnąć pod tytuły, ustalone w załączniku 2, bez zrównania ich w ten sposób z przedsiębiorstwami zupełnie innego rodzaju i o istotnie rożnem niebezpieczeństwie wypadku, należy zaliczać do kategorji niebezpieczeństwa, odpowiadającej ich rodzajowi i niebezpieczeństwu wypadku.
Po ustaleniu kategorji niebezpieczeństwa dla danego przedsiębiorstwa, zalicza się je, w ramach schematu załącznika 1, do jednej z klas tej kategorji niebezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo zalicza się w zasadzie do średniej klasy danej kategorji niebezpieczeństwa, a do klasy niższej względnie wyższej wtedy, gdy istniejące w niem niebezpieczeństwo wypadku, w stosunku do zwykłego, jest mniejsze względnie większe.

Mniejsze względnie większe, w stosunku do zwykłego, niebezpieczeństwo wypadku, należy przyjmować w każdym razie wówczas, gdy zachodzą znamiona, ustalone w tym celu przy poszczególnych tytułach załącznika 2.

Niezależnie od tego należy uważać za okoliczność, zmniejszającą niebezpieczeństwo wypadku, wprowadzanie maszyn w ruch zapomocą elektryczności z wykluczeniem lub przynajmniej istotnem ograniczeniem zastosowania transmisyj (pędni) mechanicznych, jak również większy zakres prac biurowych poza obrębem terytorialnym przedsiębiorstwa.

Przy ustalaniu klas niebezpieczeństwa należy ponadto uwzględniać stan budynków i urządzeń przedsiębiorstwa, urządzenia ochronne, sposób prowadzenia przedsiębiorstwa pod względem technicznym, uwzględniając przytem także uzdolnienie robotników do powierzonych im czynności, jako też nadzór nad ruchem przedsiębiorstwa, o ile z tych okoliczności można wnioskować o stopniu niebezpieczeństwa wypadków, złączonego siak z przedsiębiorstwem.

Przy ustalaniu klasy niebezpieczeństwa należy wreszcie brać pod uwagę rodzaj i liczbę wypadków, zaszłych w danem przedsiębiorstw, oraz obciążenie Zakładu spowodowane temi wypadkami, o ile można stąd wnioskować o odmieniłem od zwykłego niebezpieczeństwie wypadku.

Jeżeli w danem przedsiębiorstwie zachodzą tak okoliczności, wskazujące na mniejsze niebezpieczeństwo, jak też okoliczności wskazujące na większe niebezpieczeństwo, okoliczności te należy rozważyć, przeciwstawiając je sobie wzajemnie.

Celem ustalania kategorji i klasy niebezpieczeństwa przy zaliczaniu "przedsiębiorstwa mieszanego" (§ 4) należy najpierw ustalić w myśl przepisów §§ 1 do 6 niniejszego rozporządzenia kategorję i klasę niebezpieczeństwa dla poszczególnych zakładów, wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa mieszanego, następnie ustalone klasy niebezpieczeństwa pomnożyć przez przeciętne sumy rocznych zarobków osób, zatrudnionych w odnośnych zakładach przedsiębiorstwa, a. sumę uzyskanych iloczynów podzielić przez ogólną sumę zarobków rocznych. Liczba, otrzymana tym sposobem, peanowi klasę niebezpieczeństwa danego "przedsiębiorstwa mieszanego".

Jeżeli z dostateczną dokładnością nie można ustalić sum zarobków rocznych, należy w powyższym rachunku zamiast sum zarobków użyć liczb pracowników, a w przypadku, gdy zachodzi istotna różnica w przeciętnym czasie pracy w poszczególnych zakładach danego przedsiębiorstwa mieszanego zamiast liczb pracowników użyć liczb "pracowników normalnych", t. j. sprowadzonych do trzystodniowego czasu pracy.

Z powyższego rachunku należy przy obu sposobach obliczenia, wyłączyć pracowników wspólnych "przedsiębiorstwa mieszanego", t. j. pracowników, nie należących wyłącznie do jednego zakładu tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli w przedsiębiorstwie, złożonem z kilku zakładów (§§ 3 i 4). niebezpieczeństwo wypadku, połączone z jednym jego zakładem, zagraża również pracownikom, zatrudnionym w innym zakładzie tego przedsiębiorstwa, wówczas należy dla tego ostatniego zakładu przyjąć odpowiednio wyższą klasę niebezpieczeństwa.
Zaliczenia przedsiębiorstw do kategoryj i klas niebezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy, gdy Zakład ubezpieczenia przyjmuje większe niebezpieczeństwo, albo podajew wątpliwość słuszność twierdzenia przedsiębiorcy o mniejszem niebezpieczeństwie, należy dokonywać w miarę możności, w porozumieniu z inspektorami pracy, a przy przedsiębiorstwach, podlegających nadzorowi władz górniczych, w porozumieniu ztemi władzami.
Przedsiębiorca jest obowiązany udzielać Zakładowi ubezpieczenia od wypadków na jego żądanie tych wyjaśnień o rodzaju i urządzeniu przedsiębiorstwa, jakich potrzeba dla zaliczenia danego przedsiębiorstwa do kategorji i klasy niebezpieczeństwa, a to pod zagrożeniem następstw, przewidzianych w §§ 51 - 53 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).
W orzeczeniu, wydanem na podstawie niniejszego rozporządzenia, Zakład ubezpieczenia winien podać dokładnie tytuł załącznika Nr 2, który stanowił podstawę zaliczenia przedsiębiorstwa do kategorji niebezpieczeństwa, względnie zaznaczyć wyraźnie, że zaliczenia dokonano na zasadzie § 5 niniejszego rozporządzenia.

Przy przedsiębiorstwach mieszanych, dla których kategorję i klasę niebezpieczeństwa ustalono w sposób, przepisany w § 7 niniejszego rozporządzenia, należy nadto podać w orzeczeniu obliczenie, przewidziane tym paragrafem.

W razie przyjęcia większego niebezpieczeństwa i: zaliczenia wskutek tego przedsiębiorstwa do klasy niebezpieczeństwa wyższej od środkowej klasy, należy podać w orzeczeniu powody, które na takie zaliczenie wpłynęły.

Zakład ubezpieczenia od wypadków wyda z urzędu rewizyjne orzeczenia zaliczające z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1928 r. tylko dla tych przedsiębiorstw już zgłoszonych i zaliczonych, dla których niniejsze rozporządzenie przewiduje kategorję niebezpieczeństwa inną od kategorji niebezpieczeństwa, ustalonej dla tych przedsiębiorstw w przepisach, obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Przedsiębiorcy wszystkich innych przedsiębiorstw zaliczonych już przez Zakład ubezpieczenia od wypadków na podstawie przepisów, obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mają prawo w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia, żądać od Zakładu ubezpieczenia od wypadków poddania rewizji dotychczasowego zaliczenia przedsiębiorstwa i wydania właściwego orzeczenia rewizyjnego z ważnością od 1 stycznia 1928 r.

Również Zakład ubezpieczenia od wypadków ma prawo zrewidować z urzędu, z ważnością od 1 stycznia 1928 r., dotychczasowe zaliczenie przedsiębiorstw, określonych w ustępie poprzednim, o ile przed upływem okresu dwumiesięcznego, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia, nada na pocztę orzeczenie rewizyjne lub pismo, żądające od przedsiębiorcy podania szczegółów, potrzebnych dla przeprowadzenia rewizji zaliczenia.

Do orzeczeń, wydanych na podstawie powyższych postanowień (§ 12), oraz do zarzutów przeciw nim stosują się postanowienia ustępów 3, 4 i 5 § 18 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u., p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).

O ile ani przedsiębiorca, ani Zakład ubezpieczenia od wypadków nie skorzystają w przepisanym terminie z uprawnień, przyznanych im w ustępie 2 i 3 § 12 niniejszego rozporządzenia, prawomocne zaliczenie przedsiębiorstw, określonych w tych ustępach § 12, dokonane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, można zmienić w okresie rewizyjnym od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r. tylko w przypadku, przewidzianym w §§ 19 i 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr. 1

Schemat kategoryj i klas niebezpieczeństwa.

Ktegoria A obejmuje klasy od 1 do 3 włącznie,

klasa średnia 2.

Kategoria B obejmuje klasy 3 do 5 włącznie,

klasa średnia 4.

Kategorja I obejmuje klasy 4 do 8 włącznie,

klasa średnia 6.

Kategorja II obejmuje klasy 7 do 11 włącznie,

klasa średnia 9.

Kategorja III obejmuje klasy 10 do 14 włócznie,

klasa średnia 12.

Kategorja IV obejmuje klasy 13 do 19 włącznie,

klasa średnia 16.

Kategorja V obejmuje klasy 16 do 24 włącznie,

klasa średnia 20.

Kategorja VI obejmuje klasy 20 do 30 włącznie,

klasa średnia 25.

Kategorja VII obejmuje klasy 25 do 37 włącznie,

klasa średnia 31.

Kategorja VIII obejmuje klasy 31 do 47 włącznie,

klasa średnia 39.

Kategorja IX obejmuje klasy 39 do 57 włącznie,

klasa średnia 48.

Kategorja X obejmuje klasy 48 do 70 włącznie,

klasa średnia 59.

Kategorja XI obejmuje klasy 59 do 87 włącznie,

klasa średnia 73.

Kategorja XII obejmuje klasy 73 do 100 włącznie,

klasa średnia 87.

ZAŁĄCZNIK  Nr. 2

SYSTEMATYCZNY WYKAZ GRUP I TYTUŁÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z PRZYDZIAŁEM DO KATEGORYJ NIEBEZPIECZEŃSTWA.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA GRUPA I.
Grupa I.
Gospodarstwa rolne i leśne, młyny zboża
a) Gospodarstwa rolne i leśne
TytułKat. nieb.
1Gospodarstwa rolne bez Utrzymywania koni i bez używania maszyn, poruszanych siłą elementarną lub siłą zwierzątII
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie młocarń lub sieczkarń ręcznych.
2Gospodarstwa rolne, utrzymujące konie, a nieużywające maszyn, poruszanych siłą elementarnąIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nieużywanie maszyn, poruszanych siłą zwierząt.
3Wszelkie inne gospodarstwa rolneIV
5aGospodarstwa leśne z wyłączeniem robót przy ścinaniu, obrabianiu w lesie i wyprowadzaniu z lasu drzewa ryzami lub obcemi zaprzęgamiIII
Znamię większego niebezpieczeństwa: przyrządy i urządzenia pomocnicze, poruszane siłą elementarną.
6aŚcinanie, obrabianie w lesie ł wyprowadzanie z lasu drzewa ryzami lub obcemi zaprzęgami, wykonywane we własnych lasach przez gospodarstwa leśne, zaliczone według tytułu 5aXII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: 'las na obszarach równinnych.
b) Młyny zboża.
7Zakłady czyszczenia zbożaVI
8Młyny (mąki, kaszy, krup)VIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: automatyczne urządzenie; wyłącznie ręczny napęd. Znamię większego niebezpieczeństwa: prymitywne urządzenie.
9Zakłady łuszczenia ryżu, grochu i t. p. (jako samoistne przedsiębiorstwo)IX
10WiatrakiVIII
11PływakiIX
GRUPA II.
Transport i składy.
a) Koleje żelazne.
12Koleje żelazne, łącznie z zakładami pomocniczemiVI
13Koleje dojazdowe i fabryczne, pędzone motoramiVIII
Tramwaje i koleje drogowe (ruch osobowy):
14paroweVIII
15elektryczneIV
16posługujące się siłą pociągową zwierzątVI
17Kolejki, nie posługujące się ani siłą żywiołową ani siłą pociągową zwierzątX
18Kolejki linoweX
b) Inne przedsiębiorstwa przewozu lądem.
19Przedsiębiorstwa poczty wozowej (siła zwierząt)VI
20Poczty samochodoweVI
21Przedsiębiorstwa pogrzeboweIV
22Przedsiębiorstwa powozów najemnych (fiakry, jednokonki i t. p.)VI
23Przedsiębiorstwa powozów najemnych samochodowychVI
24Przedsiębiorstwa omnibusówVII
25Przedsiębiorstwa omnibusów samochodowychVII
26Wozy ciężkie - przewóz przedmiotów ciężkich (budulca, węgla, drzewa, mebli, pełnych pak, bydła i t. p.)XII
27Wozy ciężkie samochodowe - przewóz przedmiotów ciężkich (budulca, węgla, drzewa, mebli, pełnych pak, bydła i t. p.)XII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 26 i 27: przewóz także przedmiotów lżejszych.
28Wozy lekkie - przewóz wyłącznie przedmiotów lżejszychVI
29Wozy lekkie samochodowe - przewóz wyłącznie przedmiotów lżejszychVI
30Transport ciężarów bez używania zwierząt pociągowych (tragarze, zakłady posługaczy i t. d.)III
31Przedsiębiorstwa spedycyjne: a bez własnych lub dzierżawionych magazynów, bez personelu robotniczego lub
urzędniczego, zajętego przy przewozie, ładowaniu, wyładowywaniu i konwojowaniu towarów, oraz bez personelu, zajętego w magazynach kolejowych i na stacjach kolejowych.I
31bbez własnych lub dzierżawionych magazynów oraz personelu robotniczego lub urzędniczego, zajętego przy przewozie, ładowaniu, wyładowywaniu i konwojowaniu towarówIII
31cw których na personel, zajęty przy przewozie i ładowaniu towarów, przypada najwyżej 25% ogólnej sumy zarobków, wypłacanych w przedsiębiorstwieVII
31dw których na personel, zajęty przy przewozie i ładowaniu towarów, przypada ponad 25% ogólnej sumy zarobków, wypłacanych w przedsiębiorstwieX
c) Przedsiębiorstwa przewozu wodą.
33Przedsiębiorstwa żeglugi parowej na rzekachVIII
34Przedsiębiorstwa żeglugi parowej na jeziorachVI
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 33 i 34: przewaga ruchu pasażerskiego.
35Promy zwykłe i promy wodzone, przewozy na rzekach, holowanie statków, zakłady przeprawy pociągówVI
36Przedsiębiorstwa spławiania drzewa, także w połączeniu ze składami drzewaIX
37Zakłady najmu łodzi wiosłowych i żaglowychIV
38Żegluga na rzekach, kanałach i jeziorach (bez motorów) do przewozu osób i ciężarówVIII
39Przedsiębiorstwa ładowania i wyładowania okrętówXII
d) Przedsiębiorstwa składów towarowych (z dowozem i odwozem).
40Przedsiębiorstwa domów składowych i przedsiębiorstwa składów towarowych, używające motorówVII
41Te same przedsiębiorstwa nieużywające motorówIV
42Składy i drobna sprzedaż nafty i benzynyVI
43Składy towarów włókienniczych, konfekcyjnych, kolonialnych i t. p., połączone z handlem drobnym.I
Dla tytułów 40, 41 i 43: Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: obchodzenie się bez zaprzęgów. Znamię większego niebezpieczeństwa: magazynowanie także ciał łatwo zapalnych, ciał eksplodujących, celuloidu i towarów celuloidowych.
44Składy dźwigarów i ciężkiego żelazaX
45Składy i handel gotowych mebliII
46a Składy drzewa budowlanego i innych materjałów budowlanychIX
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: obchodzenie się bez zaprzęgów i mały rozmiar przedsiębiorstwa.
Znamię większego niebezpieczeństwa: maszynowe obrabianie drzewa.
47aSkłady węgla, koksu i drzewa opałowegoVIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: obchodzenie się bez zaprzęgów, mały rozmiar przedsiębiorstwa, także detaliczna sprzedaż, Znamię większego niebezpieczeństwa! maszynowe rozdrabnianie drzewa.
47bDetaliczne składy węgla, koksu i drzewa opałowego, t. j. składy, magazynujące najwyżej 3 wagony materjału, bez maszyn do rozdrabniania drzewaV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa-: obchodzenie się bez zaprzęgów.
e) Samochody osobowe.
48Przy sile motoru do 8 HP włącznieVIII
49Przy sile motoru ponad 8 do 40 HP włącznieIX
50Przy sile motoru ponad 40 HPX
f) Środki przewozu powietrzem.
51Samoloty do przewozu osób i rzeczy oraz służba na lotniskuXI
GRUPA III.
Kopalnie i huty oraz ich zakłady uboczne.
a) Kopalnie.
52Kopalnie węgla kamiennegoVII
53Kopalnie węgla brunatnegoV
54Kopalnie rudy żelaznej o robotach naziemnychVI
55Kopalnie rudy żelaznej o robotach podziemnychVII
56Kopalnie innych rudV
Znamię większego niebezpieczeństwa: odbudowa sztolniami i szybami.
57Kopalnie oleju ziemnegoVI
58Kopalnie wosku ziemnegoVI
59Kopalnie i warzelnie soliIV
60Kopalinę asfaltuVII
Znamiona większego lub mniejszego niebezpieczeństwa dla grupy III a; większe lub mniejsze narażenie na niebezpieczeństwo z powodu spadania kamieni, węgla, z powodu pyłu węglowego, pożaru kopalni, zasypania ruchomym piaskiem i zalania wodą.
b) Huty.
61KoksownieVII
62Piece wysokieIX
63Prażenie rudy żelaznejV
Huty żelaza i stali:
64pudłownie i fryszownieVII
65huty stali Bessemera, Thomasa, Martina i stali elektrycznejX
66Lejarnie stal wraz z apreturąXI
67Huty metalu (ołów, miedź, rtęć, srebro cynk i mosiądz), także walcownie i młotownieV
68Walcownie żelaza wymiarowego i drutuIX
69Walcownie żelaza sztabowegoIX
70Walcownie cienkie] blachyVI
71Walcownie grubej blachyX
72Walcownie rurVII
73Walcownie cynku i cynkowanie żelaznej blachyIV
74Młotownie i prasownie dla wyrobu wielkich przedmiotów kutychX
75Wspólne czynności własnego zarządu (roboty placowe, magazynowe, zaprzęgi, koleje fabryczne, warsztaty reparacyjne i t. p.), w większych przedsiębiorstwach hutniczych, zaliczonych, według przepisuVI
GRUPA IV.
Kamienie i ziemie.
a) kamieniołomy
76Łomy i dobywanie kamieni z obrabianie, wydobytego materiału na kamienie brukowe i wyroby kamieniarskie przy nieznacznym tylko użyciu odpadków na kamień budowlany i żwir ręcznie tłuczonyX
Znamię większego niebezpieczeństwa: obrabianie materjału na niebezpiecznych miejscach
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: dobywanie materjałów z głazów narzutowych
77Łomy łupkuXII
78Łomy łupku, połączone z przerabianiem, zyskanego materjałuXI
79Łomy marglu cementowegoX
80Kopalnie łojkuVIII
81Żwirowiska (także wraz z tłuczeniem żwiry)XII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: maszynowe tłuczenie żwiru.
Tłuczenie żwiru:
82W przedsiębiorstwie, używającem maszynVIII
83w przedsiębiorstwie ręcznemXII
84Inne kamieniołomy (piaskowiec, granit, dolomit, marmur i t. p.)XII
85Wapniarki (łom wraz z wypalaniem)X
Znamię niniejszego niebezpieczeństwa: piece,. kręgowe i komorowe
86Wydobywanie i rozdrabnianie głazów narzutowychXI
W przedsiębiorstwach grupy IV a) uważa się za znamię:

niniejszego niebezpieczeństwa: dobre warunki odkrywki, o ile niebezpieczeństwo zasypania jest ograniczone do najmniejszych rozmiarów, użycia bezpiecznych materyj wybuchowych (rozporządzenie ministerjalne z unia 19 maja 1899 r. Dz. u. p. Nr. 96); w łomach pod ziemią: całkiem odpowiednie kierownictwo fachowe przy istnieniu wszelkich potrzebnych urządzeń ochronnych i z wyłączeniem używania materjałów wybuchowych:

większego niebezpieczeństwa: luźne uwarstwienie kamieni, skłonne do osypywania się (trudne warunki odbudowy, zwieszające się ściany skał): używanie materjałów rozsadzających, o ile przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zupełnie odpowiedniem kierownictwem fachowem

87Kopanie piasku, krzemienia i żwiru.XII
88Zbieranie piasku i żwiru bez zagłębiania się w teren poniżej jednego metraV
89Zbieranie piasku i żwiru bez zagłębiania się w teren poniżej jednego metra przy użyciu kolejekVI
Inne kopaniny:
90na powierzchniIX
91sztolniami i szybami.XI
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 90 i 91: odkrywka materjału pod naturalnym kątem stoczystości (zesypu); przewaga robót około przesiania i sortowania materiału.
Znamię większego niebezpieczeństwa dla tytułów 90 i 91: trudne warunki odbudowy; ściany skłonne do osuwania się lub podkopywane.
Dobywanie torfu;
92przedsiębiorstwa o ruchu motorowymIV
93przedsiębiorstwa o ruchu ręcznymII
c) Obrabianie i przerabianie kamieni.
94Wyrób cementu (z wyłączeniem wyrobu beczek i drewnianego opakowania wogóle)VII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: używanie pieców rotacyjnych.
95Wyrób towarów cementowych i sztucznego kamieniaIV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nieużywanie motorów.
96Szlifiernie kamieni szlachetnychIII
97Wypalanie i mielenie gipsuV
Wapielnie, także wypalanie szamoty, z wyłączeniem robót przy wydobywaniu kamieni:
98o piecach pierścieniowych lub komorowychV
99inne wapielnieVII
100Młyny kwarcu, feldszpatu, soli, siarki, piasku, kamionki i t. p.VI
Obrabianie łupku, z wyłączeniem oprawy drzewnej:
101przedsiębiorstwa, używające motorówIV
102przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
103Wyrób łupku sztucznego (asbestowy, eternit i t. p.)VI
104Zakłady kamieniarskie, zatrudniające robotników wyłącznie w warsztatach.V
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: znaczny rozmiar wyrobów ornamentacyjnych i figuralnych.
Znamię większego niebezpieczeństwa: wyrób kamieni młyńskich i szlifierskich: Używanie motorów.
105Zakłady kamieniarskie, zatrudniające robotników w warsztatach i poza warsztatem (na budowlach)VII
d) Wyroby z glinek.
106Wyrób towarów, szamotowych i tygli ogniotrwałychIV
107Pławiarnie kaolinu (glinki porcelanowej) i innych glinek i ziem farbiarskich z rozdrabnianiemV
108Wyrób kituIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nieużywanie motorów.
109Wyrób kredII
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie motorów.
110Wypalanie magnezytuV
111Wyrób towarów majolikowychI
112Fabryki porcelanyI
Znamię niniejszego niebezpieczeństwa przy tytułach 111 i 112 większy rozmiar robót malarskich.
113Wyrób szmirgluIII
114Fabryki towarów syderolitowych i terakotowychB
115Fabryki naczyń fajansowych i kamionkowychI
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa przy tytułach 114 i 115; większy rozmiar robót malarskich*
116Wyrób pieców kaflowych.

Wyrób towarów glinianych:

II
117przedsiębiorstwa, używające maszynIII
118przedsiębiorstwa, nieużywające maszynB
119Wyrób miazgi i miału torfowegoVI
We wszystkich poprzedzających tytułach grupy IV c) i d) dobywanie materiału surowego jest wyłączone.
Cegielnie (wypalanie cegieł łącznie z wydobywaniem gliny):
120cegielnie maszynoweVII
Cegielnie maszynowe, w których oprócz cegieł maszynowych wyrabia się także ręcznie cegły, co najmniej w takiej samej ilości, zaliczać należy ja-. ko przedsiębiorstwa mieszane. Jako cyfrową podstawę rachunku, o którym mowa W § 1 należy przyjąć przytem ilości cegieł, wyrobionych maszynowo względnie ręcznie.
121ręczny wyrób cegiełIV
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa dla tytułów 120 i 121: jak dla tytułów 90 i 91.
Znamię Większego niebezpieczeństwa § 1§ tytułu 121; wydobywanie lub przygotowywanie materjału przy pomocy maszyn motorowych.
122Wyrób cegieł żużlowych z bezpośredniem użyciem żużli wysokich piecówVI
123Wyrób cegieł z piasku wapiennego łącznie z dobywaniem piasku«VII
124Wyrób masy ciepło-chronnej oraz przetworów z kamieni korkowych łącznie z monotowaniemVI
e) Szkło.
125Wyrób szkła, z wyłączeniem szkła taflowego i zwierciadłowego.III
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wyrób szkła prasowanego, używanie automatycznych i na pół automatycznych maszyn do dęcia oraz maszyn do prasowania i dęcia.
126Rafinerja szkła a mianowicie: malowanie na szkle, wyżeranie i wytłaczanieB
127Wyrób i obrabianie paciorków i guzików szklanychB
128Szlifiernie szkłaIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: używanie maszyn szlifierskich automatycznych lub nawpół automatycznych.
129Wyrób zwierciadełV
Znamię większego niebezpieczeństwa; wyrób zwierciadeł lanych.
130Wyrób szkła taflowego i zwierciadłowego.VII
Znamię większego niebezpieczeństwa: wyrób szkła lanego. Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wyrób dętego szkła zwierciadłowego. Znamiona mniejszego niebezpieczeństwa dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy IV e: mechaniczne urządzenia dla ochładzania powietrza w pracowniach i przy piecach; używanie automatycznych przyrządów transportowych.
GRUPA V.
Obrabianie metali.
a) Obrabianie metali szlachetnych
Wyrób towarów złotych:
131przedsiębiorstwa, używające motorówI
132przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Wyrób towarów srebrnych:
133przedsiębiorstwa, używające motorówIII
134przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
135Wyzyskiwanie złota i srebra z odpadków oraz zakłady oddzielania złota i srebra od innych metaliIV
136Wyrób towarów lyońskichII
b) Żelazo i stal.
137Wyrób plecionek kabli i lin drucianych.V
138Drutarnie (wyrób drutu na zimno) IV
139Wyrób towarów z blachy żelaznej i towarów blacharskich: przedsiębiorstwa, używające motoru, także wraz z robotami na budowlachVII
140Te same przedsiębiorstwa, nieużywające motorów, z wyłączeniem robót na budowlach Znamię mniejszego względnie, większego niebezpieczeństwa- dla tytułów 139 i 140: mniejsze lub szersze zastosowanie pras, wykrawarek, wybiją rek i t. p.II
Wyrób wykrawarek, wybijarek, towarów żelaznych i stalowych (przedsiębiorstwa wyrobu towarów żelaznych i stalowych, pod innemi tytułami niewymienionych):
141przedsiębiorstwa, używające motorówVI
142przedsiębiorstwa, nieużywające motorówV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 141 i 142: mniejsze, względnie szersze, zastosowanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p. wyrób towarów drobiazgowych.
(143Szlifiernie żelaza, stali i innych metali (polerowanie)IV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: przeważnie szlifowanie i innych metali.
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie wielkich kamieni, szybko wirujących.
144Fabryki naczyń emaljowanych (wyrób naczyń surowych i emaljowanie)IV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wyrób naczyń lanych.
Znamię większego niebezpieczeństwa: nieemaljowanie naczyń.
145Zakłady emaljowania (emaljowanie naczyń lanych i blaszanych)I
146Wyrób oraz nacinanie' pilnikówIII
147Młotarnie i kuźnice (wyrób młotów i narzędzi)VII
148Kuźnie (wyrób okuć do wozów, podków, okuwanie wozów, podkuwanie koni, wyrób łańcuchów i t. p.)V
149Wyrób kas i mebli metalowych: przedsiębiorstwa, używające motorówV
150przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
151Wyrób noży (wraz z szlifiernią): przedsiębiorstwa, używające motorówV
152przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
153Wyrób igieł, szpilek i towarów szpilkowych Fabryki gwoździ i sztyftów:V
154przedsiębiorstwa, używające motorówIV
155przedsiębiorstwa, nieużywające motorów lub używające ich tylko do poruszania miechówII
Ślusarnie (wyrób towarów ślusarskich):
156przedsiębiorstwa, używające motorów, także wraz z robotami na budowlachVI
Znamię większego niebezpieczeństwa: większy zakres robót budowlanych.
157przedsiębiorstwa, nieużywające motorów wcale lub tylko do poruszania miechów, z wyłączeniem robót na budowlachIII
158Wyrób śrub i nitówV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nie-nieużywanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p.
159Wyrób kos i sierpówIV
160Wyrób białej broni (pałasze, sztylety, dzidy, bagnety i t. p.)V
c) Metale nieszlachetne i stopy.
161Wyrób towarów ołowianych i cynkowychV
162Fabryki towarów bronzowych i towarów galanteryjnych metalowychI
163Wyrób towarów z chińskiego srebra (nowe srebro, alfenid i t. d.)II
Znamię większego względnie mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 162 i 163: mniejsze lub szersze zastosowanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p.
164Zakłady robót galwanoplastycznych i cynkograficznychV
165Zakłady rytownicze, używające motorów.II
166Zakłady rytownicze, nieużywające motorów

Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie kwasów.

A
167Pasamonictwo (wyrób metalowych ewentualnie pozłacanych lub posrebrzanych drobnych przedmiotów ozdobnych)

Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nieużywanie motorów.

I
168Kotlarstwo i wyrób blachy metalowej Zakłady wycinania, wybijania i wytłaczania metalu (nakrywek do flaszek, medali, ozdób, form blaszanych, okuć do fajek i t. d.):VI
169przedsiębiorstwa, używające motorówVI
170przedsiębiorstwa, nieużywające motorów...IV
Wyrób towarów metalowych i towarów metalowych drobiazgowych, także szlifiernie metalu:
171przedsiębiorstwa, używające motorówIII
172przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 171 i 172: mniejsze zastosowanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p., wyrób guzików metalowych.
173Wyrób łusek na naboje (bez napełniania)V
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: używanie maszyn doprowadzających materjały automatycznie.
174Odlewarnie czcionek.I
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa; używanie maszyn kompletowych.
175Konwisarnie - (cynownie)V
Znamię niniejszego niebezpieczeństwa; nieużywanie motorów.
GRUPA VI.
Maszyny, narzędzia, instrumenty, przyrządy.
a) Maszyny, narzędzia, przyrządy.
176Wyrób armatur do pomp, kotłów i t. d.V
177Wyrób i instalacja windVII
Wyrób i zaprowadzanie przewodów gazowych, wodociągów i urządzeń do ogrzewania (z wyłączeniem robót ziemnych):
178przedsiębiorstwa, używające motorówVI
179przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
Znamię mniejszego względnie większego niebezpieczeństwa dla tytułów 178 i 179; zakres i rodzaj robót instalacyjnych.
180Kuźnie kotłów i warsztaty konstrukcyj żelaznych oraz wyrób mostów żelaznych wraz z montowaniemX
Znamię większego niebezpieczeństwa: przeważające zastosowania nitowania ręcznego.
181Wyrób maszyn i przyrządów dla przemysłu włókienniczegoVI
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wyrób grępli.
182Wyrób maszyn rolniczychVII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: nic-Używanie maszyn do obrabiania drzewa
183Wyrób lokomotywVIII
184Fabryki maszyn w ogólności (bez kuźni kotłów)VII
Ślusarnie i warsztaty naprawiania maszyn:
185przedsiębiorstwa, używające motorówVII
186przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
Wyrób i naprawa maszyn i przyrządów młyńskich wraz z instalacją:
187przy użyciu maszyn do obrabiania drzewaVIII
188bez użycia maszyn do obrabiania drzewaVI
189Wyrób maszyn do szycia, pończoszkowania i oczkowania, oraz części składowych takich maszyn, tudzież ich naprawaIII
Znamię większego niebezpieczeństwa: istnienie odlewni lub używanie maszyn do obrabiania drzewa.
190Fabryki narzędzi i przyrządów, nie wymienionych w innych tytułachV
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie maszyn do obrabiania drzewa.
b) Środki transportowe.
191Wyrób i naprawa samochodówVI
192Wyrób i naprawa rowerówIII
193Zakłady budowy statkówVII
Znamię mniejszego względnie Większego niebezpieczeństwa: mniejszy lub większy zakres właściwych prac w warsztatach okrętowych.
194Zakłady budowy statków (budowa łodzi), przedsiębiorstwa budowy łodzi i statków drewnianych, nieużywające motorówVII
Wyrób powozów (koczów):
1%przedsiębiorstwa, używające motorówVI
197przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
198Fabryki wagonówVII
c) Broń palna.
199Wyrób i naprawa ręcznej broni palnej: przedsiębiorstwa, używające motorówIII
200przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Wyrób żelaznych części składowych ręcznej broni palnej:
201przedsiębiorstwa, używające motorówVI
202przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
203Wyrób dział i innej ciężkiej broni palnejVIII
204Zakłady probiercze ręcznej broni palnej.X
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla przedsiębiorstw grupy VI c): kierownictwo robót i nadzór nad niemi z troskliwością i oglądnością, właściwą fabrykom wojskowym tego rodzaju.
d) Narzędzia fizykalne i chirurgiczne, przyrządy do mierzenia czasu i do oświetlania.
Wyrób i naprawa narzędzi i przyrządów (chemicznych, farmaceutycznych, matematycznych, optycznych, fizykalnych, chirurgicznych):
205przedsiębiorstwa, używające motorówII
206przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
207Wyrób i naprawa protezII
Znamię większego niebezpieczeństwa; używanie motorów.
208BandażyściB
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie motorów.
Wyrób i naprawa wag rozmaitej konstrukcji:
209przedsiębiorstwa, używające motorówIV
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: brak maszyn do obrabiania drzewa.
210przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Wyrób, instalacja maszyn i przyrządów do oświetlenia elektrycznego ł przenoszenia siły:
211przedsiębiorstwa, używające motorówVII
212przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
Wyrób, naprawa i instalacja elektrycznych telegrafów, telefonów, sygnałów:
213przedsiębiorstwa, używające motorówIV
214przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Znamię większego niebezpieczeństwa dla tytułów 213 i 214: większy zakres robót instalacyjnych, w szczególności na kolejach.
215Wyrób i naprawa lamp i latarniV
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa: mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p.
216Wyrób i naprawa elektrycznych lamp żarowychI
Mechanicy:
217przedsiębiorstwa, używające motorówE
218przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Wyrób i naprawa zegarów (bez wyrabiania opraw oraz z wyłączeniem instalacji zegarów wieżowych):
219przedsiębiorstwa, używające motorówIII
220przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Wyrób i naprawa wodomierzy i gazometrów:
221przedsiębiorstwa, używające motorówIV
222przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
e) Instrumenty muzyczne.
Wyrób i naprawa organów, fortepianów i harmonjum:
223przedsiębiorstwa, używające motorówV
Znamię mniejszego względnie większego niebezpieczeństwa: mniejszy lub większy zakres używania maszyn do obrabiania drzewa.
224przedsiębiorstwa, nieużywające motorów... Wyrób i naprawa narzędzi muzycznych w ogólności:II
225przedsiębiorstwa, używające motorówIII
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa: jak przy tytule 223.
226przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
f) Używanie motorów dla różnych celów. Majem motorów.
227Wynajmowanie siły żywiołowejVIII
Przedsiębiorstwa motorowe do rozmaitych celów o sile motoru:
228od 1 HPIV
229poniżej 1 HPI
GRUPA VII.
Przemysł chemiczny.
a) Wyrób przetworów chemicznych i preparatowi

farmaceutycznych.

230Wyrób przetworów chemicznych (łącznie z zakładami pomocniczemi)VI
231Wyrób przetworów farmaceutycznych i kosmetycznychIV
232Apteki i droguerje (składy apteczne)

Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie motorów.

I
b) Materjały farbiarskie i farby.
233Fabryki ołówków.II
Wyrób farb, lakieru, pokostu i t. p.:
234przedsiębiorstwa, używające motorówIV
235przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
236Wyrób pasty do obuwia (z wyłączeniem wyrobu pudełek), czernidła drukarskiego i sadzyII
237Fabryki atramentuI
c) Mazie (smoła) i żywice.
Wyrób produktów asfaltowych i z mazi drzewnej (kwasu karbolowego, naftaliny, karbolineum, papy dachowej, lotnej smoły i t. d.), z wyłączeniem robót około pokrywania dachów i asfaltowania:
238przedsiębiorstwa, używające motorówVII
239przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
240Destylacja drewna i żywicy oraz przerób destylatówVI
d) Materjały wybuchowe,
241Wytwarzanie i manipulacja z wybuchowe^. mi związkami nitrowemi z aromatycznych węglowodorów (czysty kwas pikrynowy, połączenia nitronaftaliny, toluolu, krezolu i t. d.), nitrocelulozą mokrą, prochem nitrocelulozowym, nitrogliceryną, prochem nitroglicerynowym, wraz z ewentualnym wyrobem nabojówVI
Znamię większego niebezpieczeństwa: wytwarzanie nitrogliceryny.
242Wytwarzanie i manipulacja z zapałami wybuchowemi (związki kwasu pikrynowe-go, przetwory wybuchające, kapsle rozsadzające, kapsle, podpały do podkopów i t. d.)....XI
243Wyroby i użycie ogni sztucznychXII
244Fabrykaty z nitrocelulozy (celuloid, kolodjum, celuloidyna, jedwab sztuczny i t. d)V
245Wyrób i manipulacja, z prochem czarnym (proch strzelniczy i proch do rozsadzania) oraz wyrób i manipulacja z materjałami wybuchowemi (także wyrób nabojów), z wyłączeniem, niezapalnych preparatów wybuchowychVII
246Wyrób i manipulacja z niezapalnemi preparatami wybuchowemi (rozporządzenie min. z dnia 19 maja 1899 r. Dz. u. p. Nr . 96), wraz z ewentualnym, wyrobem nabojówIII
247Wyrób i manipulacja z podpałami i lontami do amunicji działowej oraz wyrób sznurów i taśm strzelniczych.V
248Wyrób towarów celuloidowych.VI
Znamię niniejszego niebezpieczeństwa dla wszystkich przedsiębiorstw grupy VII d): kierowanie robolami z troskliwością i oględnością, właściwą zakładom wojskowym tego rodzaju.
e) Towary zapalne.
249Wyrób zapałek, z wyłączeniem maszynowej obróbki drzewa.III
f) Odpadki i nawóz sztuczny.
250Mielenie kości oraz, ekstrakcja tłuszczu z kości, jako samoistne przedsiębiorstwoV
Wyrób kleju i żelatyny:
251przedsiębiorstwa, używające motorówVII
252przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Wyrób spodium i nawozu sztucznego:
253przedsiębiorstwa, używające motorówVII
254przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
255Przemysł rakarskiX
GRUPA VIII.
Materjały do ogrzewania i oświetlania, oleje, urządzenia elektryczne.
a) Materjały do ogrzewania 1 oświetlania.
256Wyrób brykietówIX
257Wyrób węgli tłoczonych do celów elektrotechnicznychVII
Zakłady topienia tłuszczu i łoju, wyrób margaryny i masła sztucznego:
258przedsiębiorstwa, używające motorów lub kotłów parowych.VII
259przedsiębiorstwa, nieużwające motorów lub kotłów parowych.IV
260Wyrób żarówek (siatek żarowych)II
Lejarnie świec:
261przedsiębiorstwa, używające motorówIV
262przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
263Wyrób gazu świetlnego (wraz z instalacją, jednak z wyłączeniem robót ziemnych).V
Znamię mniejszego względnie większego niebezpieczeństwa; mniejszy lub większy zakres robót instalacyjnych.
264Rafinerje oleju i wosku ziemnego i olejów mineralnych oraz wyrób cerezyny i parafinyVII
Wyrób mydła:
265przedsiębiorstwa, używające motorówV
266przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
267Wyrób stearyny i glicerynyV
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie przyrządów do ekstrakcji i destylacji kwasu tłuszczowego i gliceryny.
Woskownie (przerabianie wosku pszczelnego), jako samoistne przedsiębiorstwa:
268przedsiębiorstwa, używające motorówII
269przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
270Zakłady wyrobu gazu wodnego, nasilonego węglanem lub nie (wraz z instalacją, jednak z wyłączeniem robót ziemnych)IV
b) Oleje i tłuszcze.
Wyrób olejów roślinnych (samoistne przedsiębiorstwa):
271przedsiębiorstwa, używające motorówVII
272przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Wyrób artykułów perfumeryjnych:
273przedsiębiorstwa, używające motorówII
274przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Wyrób wazeliny oraz płynnych i stałych smarów (bez destylacji surowców):
275przedsiębiorstwa, używające motorówIV
276przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
c) Elektryczne oświetlenie i przenoszenie siły.
277Przedsiębiorstwa oświetlania elektrycznego i przenoszenia siły łącznie z należącą do tego instalacją przewodów elektrycznychVII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: niewielki zakres robót instalacyjnych. Znamię większego niebezpieczeństwa: większy zakres robót instalacyjnych; używanie prądów o wysokiem napięciu.
277aPrzedsiębiorstwa oświetlania elektrycznego, które nie prowadzą robót instalacyjnych dla odbiorców prąduIV
GRUPA IX.
Przemysł tkacki.
a) Jedwab.
278Wyrób wstążek i nici jedwabnych łącznie z apreturąA
Wyrób towarów jedwabnych i aksamitnych:
279przedsiębiorstwa, używające motorówB
280przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
b) Wełna owcza i inne włosy zwierzęce.
281Wyrób sukna filcowego (przędzenie, tkanie, apreturą), wyrób pilśni (filcu) oraz wyrób obuwia filcowegoIV
282Wyrób koców, derek i lodenu (halliny)IV
283Wyrób wełny sztucznej (shoddy, mungo)VI
284Sortowanie, przyrządzanie, przędzenie i tkanie włosów zwierzęcych z wyłączeniem wełny owczejVI
Przędzalnie wełny owczej:
285przędzalnie kamgarnuIII
286inne przędzalnie wełny owczejV
Wyrób sukna i innych towarów z wełny owczej (przędzenie, tkanie, apreturą):
287przedsiębiorstwa, używające motorów,III
288przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Tkanie towarów wełnianych (przedsiębiorstwa bez przędzenia i apretury):
289przedsiębiorstwa, używające motorów.I
290przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.A
Wyrób kobierców i obić meblowych:
291przedsiębiorstwa, używające motorówII
292przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Tkanie chustek i szalów:
293przedsiębiorstwa, używające motorówI
294przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
c) Len, konopie, juta i t. d.
Międlarnie lnu i konopi (międlenie i czesanie), jako samoistne przedsiębiorstwa;
295przedsiębiorstwa, używające motorówVII
296przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Przędzalnie przędzy z lnu i kłaków, jako samoistne przedsiębiorstwa:
297przedsiębiorstwa, używające motorówIII
298przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.I
Przędzalnie włókien roślinnych, prócz lnu, bawełny i juty, i wyrób towarów powroźniczych; jako samoistne przedsiębiorstwa:
299przedsiębiorstwa, używające motorówVI
300przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Przędzenie, tkanie i apreturą juty oraz wyrób towarów jutowych:
301przedsiębiorstwa, używające motorówIV
302przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Tkalnie lnu:
303przedsiębiorstwa, używające motorówI
304przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.A
Przedsiębiorstwa' tkania i wyplatania włókien roślinnych, prócz lnu, bawełny i juty, jako samoistne przedsiębiorstwa:
305przedsiębiorstwa, używające motorówIII
306przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
307Wyrób towarów asbestowychIV
d) Bawełna i półwełna.
Tkanie tasiemek:
308przedsiębiorstwa, używające motorówB
309przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
310Gręplarnie bawełny i juty, jako samoistne przedsiębiorstwaXII
311Przędzalnie bawełnyV
Tkanie towarów bawełnianych (przedsiębiorstwa bez przędzalni i apretury):
312przedsiębiorstwa, używające motorówI
313przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
314Wyrób towarów bawełnianych i półwełnianych (przędzenie, tkanie, apreturą)III
315Wyrób nici, bawełny do pończoch i knotówII
316Wyrób watyX
e) Apreturą, blicharnie, farbiarnie, drukarnie.
Zakłady apretury łącznie z pomocniczą blicharnią, farbiarnią i drukarnią:
317przedsiębiorstwa, używające motorówIV
318przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.I
Blicharnie jako samoistne przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, używające motorów:
319blicharnie przędzy lnianejII
320inne blicharnie łącznie z apreturąV
321przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Farbiarnie jako samoistne przedsiębiorstwa:
322przedsiębiorstwa, używające motorówIV
323przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.I
Drukarnie (łącznie z pomocniczą blicharnią, farbiarnią, apreturą):
324przedsiębiorstwa, używające motorówIV
325przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.I
326Zakłady karbonizowania i odtłuszczania wełny (pralnie wełny)IV
327Maglownie (maglownie skrzynkowe, kalandry), jako samoistne przedsiębiorstwaVII
328Folusze, jako samoistne przedsiębiorstwaIII
329Wyrób ceraty, linoleum, płótna skórzanego oraz tkanin nieprzemakalnych (z wyłączeniem tkalni)IV
f) Towary dziane, koronkowe, haczkowane, haftów i pończoszkowe.
330Wyrób kwiatów i liści sztucznych Szmuklerstwo (wyrób ozdób do ubrań i mebli z taśmy, sznurów, paciorków i t. p.):A
331przedsiębiorstwa, używające motorówB
332przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób koronek i bobinetów:
333przedsiębiorstwa, używające motorówII
334przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Hafciarnie:
335przedsiębiorstwa, używające motorów sB
336przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób towarów dzianych i pończoszkowych (bez przędzalni):
337przedsiębiorstwa, używające motorówB
338przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób guzików nicianych i do bielizny:
339przedsiębiorstwa, używające motorów,B
340przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
GRUPA X.
Papier, skóra, guma.
a) Fabrykacja papieru i masy papierowej.
341Wyrób cellulozyVIII
342Wyrób drzewnika (szlifiernie drzewa) i masy drzewnejVIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: ograniczone używanie maszyn do tarcia drzewa.
343Fabryki papieru i masy papierowejVI
344Papiernie (ręczny wyrób papieru bez maszyn do papieru lub do masy papierowej przy użyciu tylko holendrów i wiadra)IV
b) Obrabianie papieru z wyłączeniem fabrykacji papieru.
Introligatornie:
345przedsiębiorstwa, używające motorów »I
346przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.B
Wyrób papieru kolorowanego i papieru glace oraz wyrób papierów fotograficznych:
347przedsiębiorstwa, używające motorówV
348przedsiębiorstwa, nieużywające motorów *I
Wyrób towarów kartonowych:
349przedsiębiorstwa, używające motorówV
Znamię mniejszego względnie większego niebezpieczeństwa: mniejsze lub szersze zastosowanie pras, wykrawarek, wybijarek i t. p. i maszyn do krajania.
350przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Konfekcja papieru (łącznie z pomocniczym wyrobem kartonów):
351przedsiębiorstwa, używające motorówIV
352przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
353Konfekcja papieru cygaretowego (łącznie z pomocniczym wyrobem kartonów)III
Wyrób torebek papierowych:
354przedsiębiorstwa, używające motorówII
355przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
356Fabryki cygarniczek papierowychI
c) Fabryki skóry i surogatów skóry.
357Wyrób skóry sztucznejIV
358Wyrób skóry (garbarnie)VI
359Folusze do skórIV
360Białoskórnictwo i ircharnieIV
Farbiarnie, lakiernie i zakłady przyrządzania garbowanych skór, jako samoistne przedsiębiorstwa:
361przedsiębiorstwa, używające motorów.III
Znamię większego niebezpieczeństwa: szerokie zastosowanie maszyn.
362przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.II
363Stępy i młyny garbników, jako samoistne przedsiębiorstwaIX
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie otwartych maszyn do darcia i krajania garbników.
d) Wyroby ze skóry i surogatów skóry.
Wyrób towarów rymarskich i siodlarskich:
364przedsiębiorstwa, używające motorówIII
365przedsiębiorstwa, nieużywające motorów,B
Wyrób towarów kaletniczych i towarów drobiazgowych skórzanych:
366przedsiębiorstwa, używające motorówI
367przedsiębiorstwa, nieużywające motorów,B
e) Towary gumowe i gutaperkowe.
Wyrób i naprawa towarów gumowych i gutaperkowych:
368przedsiębiorstwa, używające motorówIV
369przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.I
Fabryki towarów gumowych tkanych:
370przedsiębiorstwa, używające motorów.I
371przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.B
GRUPA XI.
Materjały drewniane i snycerskie.
a) Obrabianie drzewa.
372Tartaki pojedynczej konstrukcji {o jednym gatrze), nieużywające pił okrągłych.IX
373Tartaki pojedynczej konstrukcji (o jednym gatrze), używające pił okrągłychXII
374Inne tartakiX
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 373 i 374: używanie podwójnych okrągłych pił do obrębiania i automatyczne doprowadzanie drzewa.
375Tartaki, połączone ze ścinaniem i transportem drzewa, wykonywanem w sposób przemysłowo-handlowyXI
376Ścinanie i transport drzewa, także w połączeniu z wyrobem drzewa opałowego, klocowego, kopalnianego oraz ze składami drzewa, wykonywane w sposób przemysłowo-handlowyXII
377Ścinanie i transport drzewa wraz ze składami oraz ręcznym, wyrobem progów (podkładów) kolejowych, budulca, słupów telegraficznych i t, p, ciężkich artykułów, wykonywane w sposób przemysłowo-handlowy
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 376 i 377: las na obszarach równinnych.XI
378Wyrób progów (podkładów) kolejowych, budulca, słupów telegraficznych i t. p. ciężkich artykułów z transportem i składami bez ścinania drzewa i bez użycia motorów, wykonywany w sposób przemysłowo-handlowyX
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wyrób artykułów drobniejszych; wyrób poza obrębem lasu.
Tokarnie, snycernie, wyrób lasek: przedsiębiorstwa, używające motorów:
379używające pił okrągłychVI
380nieużywające pił okrągłychIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 379 i 380: mniejsze zastosowanie maszyn.
381przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.II
Przyrządzanie drzewa tokarskiego, wyrób beczek, sztyftów (kołków), modeli, stor i żaluzji:
382przedsiębiorstwa, używające motorówVIII
383przedsiębiorstwa, nieużywające indorówIV
Wyrób drewien szczotkarskich, klepek, den i. czopów do beczek, listew drążonych do wyrobu rani, gontów:
384przedsiębiorstwa, używające motorówXII
385przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
Wyrób obiegów (fournirów), kopyt i obcasów oraz towarów drobiazgowych i galanteryjnych:
386przedsiębiorstwa, używające motorówIX
387przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Wyrób deszczułek posadzkowych, także z układaniem posadzek:
388przedsiębiorstwa, używające motorów «X
389przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.IV
390Wyrób pak przy użyciu motorów, jako samoistne przedsiębiorstwoXI
391Wyrób pudełek i pudełeczek, opraw zegarowych, szkatułek, skrzynek do aparatów fotograficznych i t. p. drobnych precyzyjnych robót przy użyciu motorów, jako samoistne przedsiębiorstwo..VII
Wyrób wełny drewnianej, jako samoistne przedsiębiorstwo:
392przedsiębiorstwa, używające maszyn do rozdrabniania drzewa.X
393przedsiębiorstwa, nieużywające maszyn do rozdrabniania drzewaV
394Zakłady impregnowania drzewaIX
395Wyrób korkówI
396Wyrób towarów z giętego drzewaV
Przedsiębiorstwa wyrobu wyłącznie urządzeń mieszkaniowych (dla robót stolarskich, tapicerskich, rzeźbiarskich, pozłotniczych i t. d.):
397przedsiębiorstwa, używające motorów Znamię większego niebezpieczeństwa: większy zakres obrabiania drzewa maszynami.VI
398przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 397 i 398: większy rozmiar robót tapicerskich, rzeźbiarskich, pozłotniczych i t. p. (wyrób przeważnie urządzeń luksusowych).
399Fabryki ram i listew złoconychIV
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa: mniejszy lub większy zakres obrabiania drzewa maszynami.
400Stolarnie o sile motoru do jednego HP, także z robotami na budowlachVII
401Stolarnie, używające motorów o sile ponad 1 HP, przy zupełnem oddzieleniu maszynowego obrabiania drzewa od ręcznego, W których przypada na maszynowe obrabianie drzewa najwyżej 15% sumy wypłacanych zarobków, także z robotami na budowlach

Tytuł 401 ma zastosowanie tylko pod następuiącemi warunkami: zupełne oddzielenie pracowni i wejść do obydwu działów przedsiębiorstwa, zakaz wstępu _do hali maszynowej robotnikom stolarstwa ręcznego, utrzymywanie osobnych list płacy dla obu działów przedsiębiorstwa. Zarobki robotników, zatrudnionych przy transporcie materjałów do hali maszynowej i z hali maszynowej, należy zaliczać do działu maszynowego obrabiania drzewa.

VIII
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa; mniejszy lub większy zakres obrabiania drzewa maszynami. Normalny zakres obrabiania drzewa maszynami należy przyjąć wówczas, jeżeli około 10% sumy zarobków przypada na obrabianie drzewa maszynami.
402Inne stolarnie, używające motorów, także z robotami na budowlachX
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa!: niniejszy,, względnie większy zakres obrabiarka drzewa maszynami, przyczem normalnny zakres obrabiania maszynami należy przyjąć wówczas, jeżeli 20 do 25% sumy zarobków przypada na obrabianie drzewa maszynami.
403Stolarnie, nieużywające motorów, z wyłączeniem robót na budowlachIII
Zakłady kołodziejskie oraz wyrób składowych części wozów:
przedsiębiorstwa, używające motorów
404przy użyciu heblarek i pił okrągłychIX
405bez użycia heblarek i pił okrągłychVI
406przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
Wyrób drewien na zapałki:
407przedsiębiorstwa, używające motorówIX
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa we wszystkich przedsiębiorstwach Grupy XI a: używanie żłobiarek o zabezpieczonych głowach. Znamię większego niebezpieczeństwa dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy XI a: używanie maszyn o graniastych osadach noży.
b) Wyrób towarów koszykarskich I szczotek.
408Szczotkarnie (z wyłączeniem wyrobu drewien szczotkarskich)I
409KoszykanieB
c) Wyroby z rogu i morskiej planki i t. d.
Wyrób towarów z rogu, kości słoniowej, galalitu i t. p.
410przedsiębiorstwa, używające motorówIII
411przedsiębiorstwa, nieużywające motorów. Fabryki guzików rogowych, z perłowej masy i t. p.:B
412przedsiębiorstwa, używające motorów,II
413przedsiębiorstwa, nieużywające motorów.B
Wyroby z morskiej planki i bursztynu:
414przedsiębiorstwa, używające motorów,I
415przedsiębiorstwa, nieużywające motorów aB
GRUPA XII.
Środki żywności i tytoń.
a) Środki żywności roślinne i zwierzęce.
Piekarnie ł wyrób ciast:
416przedsiębiorstwa, używające motorówVI
Znamię większego niebezpieczeństwa: wyrób towarów z ciasta (alberty i t. p. i, szersze zastosowanie maszyn do mieszania, ugniatania, krajania i wałkowania ciasta.
417przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
418Wyrób czekolady i kandyzówIII
Wyrób konserw (z wyłączeniem wyrobu puszek):
419roślinnychIV
420mięsnychIII
421RzeźnieV
Przemysł rzeźnicki wraz z wyrobem wędlin i wyrobem kiełbas:
422przedsiębiorstwa, używające motorówVIII
423przedsiębiorstwa, nieużywające motorówV
424Wylęgarnie drobiu i tuczenie, jako samoistne przedsiębiorstwaI
425Rybołówstwo na rzekach, jeziorach, stawach, jako samoistne przedsiębiorstwoVI
Suszenie i tłoczenie owoców i jarzyn, mielenie -korzeni, jako samoistne przedsiębiorstwa:
426przedsiębiorstwa, używające motorówVI
427przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
428Sadownictwo, jako samoistne przedsiębiorstwoV
Ogrodnictwo jako samoistne przedsiębiorstwo:
429przedsiębiorstwa, używające motorów,III
430przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Zakłady palenia kawy, jako samoistne przedsiębiorstwa:
431przedsiębiorstwa, używające motorów,I
432przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Wyrób surogatów kawy (fabryki cykorji i kawy figowej):
433przedsiębiorstwa, używające motorów.III
434przedsiębiorstwa, nieużywające motorówI
Mleczarnie (przerabianie mleka na nabiałowe przetwory), jako samoistne przedsiębiorstwo):
435i przedsiębiorstwa, używające motorówIV
436przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 435 i 436: nieużywanie własnego wozu; nie-używanie flaszek szklanych. Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie przeważnie własnego zaprzęgu.
437Fabryki cukru surowegoVI
438Rafinerje cukru także w połączeniu z fabrykacją cukru surowegoVII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: fabrykacja cukru surowego.
439Wyrób musztardyII
440Wyrób dekstryny, krochmalu, sago i surogatów gumyVII
441Wyrób towarów cukrowychII
b) Napoje.
442Gorzelnie (wyrób i rafinowanie spirytusu, wyrób drożdży spirytusowych i prasowanych)VI
Wyrób wódek, likierów i esencji, jako samoistne przedsiębiorstwo:
443przedsiębiorstwa, używające motorówIV
444przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Browary wraz z należącemi do nich słodowniami i wyrobem drożdży:
445przedsiębiorstwa, używające motorówVII
446przedsiębiorstwa, nieużywające motorówV
447Słodownie, jako samoistne przedsiębiorstwaV
448Suszarnie chmielu, jako samoistnego przedsiębiorstwaII
449Wyzyskiwanie lodu rzecznego, stawowego i t. p., jako samoistne przedsiębiorstwoX
Wyrób sztucznego lodu i chłodzarnie:
450przedsiębiorstwa, używające motorówIX
451przedsiębiorstwa, nieużywające motorów VII
Wyrób octu:
452przedsiębiorstwa, używające motorów.V
453przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIV
454Hotele, oberże, pensjonatyI
455Zakłady lecznicze (z pensjonatem dla gości)I
456Kawiarnie i cukiernieA
457RestauracjeB
458Napełnianie i wysyłka wód mineralnych i termicznych, także wyrób sztucznych wód mineralnychIV
459Wyrób drożdży prasowanych i płuczkarnie drożdży piwnych, jako samoistne przedsiębiorstwoIV
Wyrób wody sodowej i lemoniadek:
460przedsiębiorstwa, używające motorówVIII
461przedsiębiorstwa, nieużywające motorówVI
Wyrób win sztucznych i owocowych, miodu pitnego i soków, jako samoistne przedsiębiorstwo:
462przedsiębiorstwa, używające motorów.IV
463przedsiębiorstwa, nieużywające motorówIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa przy tytułach 458 do 463: nieużywanie własnych zaprzęgów.
464Zakłady wodociągowe (bez zakładania rur i instalacji).V
c) Tytoń.
Wyroby tytoniowe:
465przedsiębiorstwa, używające motorów.B
Znamię większego niebezpieczeństwa: używania maszyn do obróbki drzewa.
466przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
GRUPA XIII.
Odzież i czyszczenie.
a) Odzież.
Wyrób rękawiczek:
467przedsiębiorstwa, używające motorówB
468przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
469Wyrób fasonów (pilśniowych sztumpów) kapeluszowych, wraz z ewentualnem przyrządzaniem ich na kapeluszeII
Przyrządzalnie kapeluszy i wyrób czapek, fezów i t. p.:
470przedsiębiorstwa, używające motorówI
471przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób i naprawa odzieży:
472przedsiębiorstwa, używające motorówB
473przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Kuśnierstwo:
474przedsiębiorstwa, używające motorówB
475przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób gorsetów:
476przedsiębiorstwa, używające motorówB
477przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Wyrób i naprawa obuwia:
478przedsiębiorstwa, używające motorówII
479przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 478 i 479: nieużywanie wykrawarek, wybija-rek i t. p.
480Wyrób i naprawa parasoli (bez fabrykacji drutu i lasek)B
Fabryki kapeluszy słomkowych:
481przedsiębiorstwa, używające motorówB
482przedsiębiorstwa, nieużywające motorówA
Fabryki bielizny:
483przedsiębiorstwa, używające motorów.I
484przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 483 i 484: istnienie odpowiednich urządzeń ochronnych przy maszynach do prasowania (glansowania) i wyciskania.
485Szwalnie bielizny rękodzielnicze, bez użycia motorówA
b) Czyszczenie.
486Zakłady kąpieloweIV
487Zakłady czyszczenia pierza pościelowegoIV
488Pralnie chemiczneIV
489Sortowanie piór oraz czyszczenie, farbowanie i wyrób piór ozdobnychI
490Zakłady trzepania i przechowywania kobierców, mebliIII
Zakłady prania i prasowania bielizny:
491przedsiębiorstwa, używające motorówVI
492przedsiębiorstwa, nieużywające motorówII
493Pralnia bielizny przy użyciu motorów, bez maszyn do prasowaniaIV
494Fryzjernie, golarnie, perukarnie, salon de beaute, manicure, operatorzy odcisków" cyrulicy i t. p.B
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie urządzeń motorycznych.
495Zakłady techniczno-dentystyczneA
GRUPA XIV.
Budowle i budowy.
a) Przedsiębiorstwa budownicze.
Pogłębianie (bagrowanie):
496na sucho (lądowe)VII
497podwodneVIII
498Przedsiębiorstwa wiertnicze, jako samoistne przedsiębiorstwaX
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: przedsiębranie tylko robót ręcznych.
499Pogłębianie szybów, jako samoistne przedsiębiorstwa..,XII
500Budowa mostów, jako samoistne przedsiębiorstwa, z wyłączeniem montowania żelaznych mostówX
501Budowa kanałów (kanały drogowe) i t. p.VIII
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: wykonywanie robót w niewielkiej głębokości, o ile nie stosuje się rozsadzania, i o ile materjału skopanego nie odwozi się kolejkami. Znamię większego niebezpieczeństwa: wykonywanie robót w większej głębokości, o ile istotnemu niebezpieczeństwu zasypania nie da się zapobiec; stosowanie rozsadzania w większym zakresie; roboty w celu kopania materjału, wykonywane w podobny sposób, jak przy wydobywaniu kamieni w łomach; roboty podziemne.
502Roboty około tam i roboty ziemne w ogólnościVIII
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa: jak przy budowie kanałów.
503Roboty demolacyjne, jako samoistne przedsiębiorstwaXII
504Roboty drenarskie, jako samoistne przedsiębiorstwaIII
505Budowa i rekonstrukcja kolei żelaznych (wszelkie roboty, z wyłączeniem tylko dobywania kamieni z łomów poza trasą oraz dowozu kamieni na trasę)X
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa: niewielka głębokość cięć i niskie wały; wykluczenie rozsadzania; transport ręczny lub dwukołowemi wózkami, Znamię większego niebezpieczeństwa: budowy kunsztowne, a szczególnie stawianie murów z kamieni nieociosanych oraz roboty przy budowie tunelów.
506Montowanie i demontowanie konstrukcyj żelaznych, mostów żelaznych, ciężkich maszyn i aparatów, jako samoistne przedsiębiorstwaXII
507Budownictwo lądoweVIII
508Budowa dróg bez kamieniołomów i wydobywania szutru...VII
Naprawa i utrzymanie dróg z wyłączeniem kamieniołomów i wydobywania szutru:
509przy użyciu walcówVI
510bez użycia walcówV
Budownictwo wodne (roboty regulacyjne, budowa jazów, szluz, budowle do ochrony brzegów, pogłębianie i t. p.) na:
511Wiśle (od Krakowa w dół) i Dniestrze (od Halicza w dół)VIII
512innych rzekachVII
513potokachVI
Znamię mniejszego niebezpieczeństwa dla tytułów 511 do 513: nieużywanie bagrów i kolejek; roboty w miękkim gruncie bez niebezpieczeństwa zasypania i bez stawiania murów wielkich rozmiarów.
514Budowa dróg wodnych (kanałów spławnych)VIII
b) Przemysł budowlany
515StudniarzeXII
516Pokrywacze dachówXII
517MurarzeVIII
518Cieśle, używający maszyn do obrabiania drzewaXI
519Cieśle, nieużywający motorówX
c) Przemysł pomocniczy w budownictwie (roboty warsztatowe i na budowlach).
520LakiernicyVI
Znamię większego niebezpieczeństwa: używanie motorów.
521Malarze szyldów i napisówI
522PozłotnicyI
Znamię mniejszego, względnie większego niebezpieczeństwa dla tytułów 521 i 522: mniejszy, względnie większy rozmiar robót budowlanych.
523SzklarzeIII
Znamię większego niebezpieczeństwa: używano motorów.
524Ślusarze, nie używający motorówV
525Blacharze, nie używający motorówVIII
526Stolarze, nie używający motorówVI
527SztukatorzyV
528Zaprowadzenie przewodów gazowych, wodociągów i urządzeń do ogrzewania.IV
529Kaflarze (zduni)II
530Zakłady wypożyczania rusztowań wiszących, zdejmowanie rusztowańXI
531BrukarzeVI
532AsfaltnicyVIII
533Układanie sztucznych płyt oraz bruków z terrazzo, marmuru granitowego, betonu i t. p.III
534TapicerzyII
535Zaprowadzanie telegrafu, telefonów i piorunochronów, przewodów dla elektrycznego oświetlenia i przenoszenia siłyVII
536Malarze pokojowiV
d) Konserwacja budynków.
537Zawodowe straże pożarne,, sIV
538Czyściciele kanałów i dołów kloacznychVIII
539KominiarzeIII
540Przedsiębiorstwa czyszczenia okien, porta li, mieszkań i t. p.IX
541Przedsiębiorstwa czyszczenia ulicV
GRUPA XV.
Przemysł poligraficzny, teatry, biura, szkoły.
a) Przemysł poligraficzny.
Drukarnie i litografje, drukarnie barwne i kunsztowne:
542przedsiębiorstwa, używające motorówII
543przedsiębiorstwa, nieużywające motorówB
544Wyrób obrazów światłodrukowych i świetlnych i zakłady fotograficzneI
545Fabryki kart do graniaB
546Księgarnie, antykwarnie, wypożyczalnie książek, nut, handel dziełami sztukiA
Wydawnictwa czasopism:
547przedsiębiorstwa, złączone z drukarniami, używającemi motorówII
548przedsiębiorstwa, złączone z drukarniami, nieużywającemi motorów, lub bez drukarniB
b) Teatry.
549Przedsiębiorstwa teatralneII
550KinoteatryI
551Zakłady wypożyczania filmówII
c) Biura, szkoły.
522Banki, kantory wymiany, kancelarje adwokackie, notarjalne i t. p.A
553Biura podróżne, pośrednictwa pracy, informacyjne i t. p.A
553aBiura centralne i komercjalne zarządów głównych poza siedzibą przedsiębiorstw, z wyłączeniem takich biur przemysłowych firm budowlanychA
Znamię większego niebezpieczeństwa dla tytułów 552, 553 i 553a: własne samochody.
554Biura architektów, inżynierów i geometrów, zajmujących się wyłącznie sporządzaniem planów i kosztorysów oraz dokonywaniem pomiarówB
Domy handlowe:
555niemające własnych magazynów towarowychI
556mające własne magazyny towaroweIII
Zakłady naukowe, z wyłączeniem szkół fachowych, które zaliczać należy według tytułów, obejmujących rodzaj robót nauczanych:
557połączone z pensjonatemI
558niepołączone z pensjonatemA