Dział 5 - ZABEZPIECZENIA. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

TYTUŁ  V.

ZABEZPIECZENIA.

1.
Kolej może żądać zabezpieczenia należności:
1)
gdy osoba korzystająca z usług kolei nie płaci niezwłocznie za uszkodzenie lub zanieczyszczenie wagonu albo inwentarza kolejowego bądź terenu kolejowego;
2)
gdy podróżny przy wydaniu przesyłki bagażowej nie przedstawił kwitu bagażowego i nie może udowodnić, że do tej przesyłki ma prawo;
3)
gdy przy nadaniu przesyłki nie można ustalić kwoty kosztów przewozu;
4)
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach.
2.
Zasady i tryb zabezpieczenia określa Minister Kolei.
1.
Kolej ma prawo zastawu na przesyłce dla zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem umowy przewozu; prawo to istnieje tak długo, dopóki przesyłka znajduje się we władaniu kolei lub osoby trzeciej, która ją dzierży w jej imieniu.
2.
Kolej ma również prawo zastawu na rzeczach znajdujących się w jej władaniu lub też we władaniu osoby innej, która ją dzierży w imieniu kolei, dla zabezpieczenia należności wynikających z umów wymienionych w art. 82.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku, gdy odbiorcą jest instytucja państwowa albo jednostka gospodarki uspołecznionej.