Art. 86. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  86.
1.
Kolej może żądać zabezpieczenia należności:
1)
gdy osoba korzystająca z usług kolei nie płaci niezwłocznie za uszkodzenie lub zanieczyszczenie wagonu albo inwentarza kolejowego bądź terenu kolejowego;
2)
gdy podróżny przy wydaniu przesyłki bagażowej nie przedstawił kwitu bagażowego i nie może udowodnić, że do tej przesyłki ma prawo;
3)
gdy przy nadaniu przesyłki nie można ustalić kwoty kosztów przewozu;
4)
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach.
2.
Zasady i tryb zabezpieczenia określa Minister Kolei.