Dział 4 - WYKONANIE CZYNNOŚCI SPEDYCYJNYCH I INNYCH. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

TYTUŁ  IV.

WYKONANIE CZYNNOŚCI SPEDYCYJNYCH I INNYCH.

1.
W związku z przewozem osób, przesyłek towarowych, bagażowych i ekspresowych kolej może wykonywać czynności w zakresie zaspokajania potrzeb klienteli przed zawarciem umowy przewozu, w czasie jej trwania a także po jej wykonaniu.
2.
Czynności wymienione w ust. 1 wynikają z umowy:
1)
o przeniesienie bagażu przez posługaczy bagażowych;
2)
przechowania bagażu w przechowalniach;
3)
składowania;
4)
najmu placów i magazynów kolejowych;
5)
najmu taboru kolejowego;
6)
o włączenie wagonu niekolejowego do taboru kolejowego;
7)
o wykonanie zleceń spedycyjnych na rachunek klienteli w zakresie:
a)
zamawiania wagonu,
b)
czynności naładunkowych i wyładunkowych,
c)
dokonania formalności wymaganych w przepisach,
d)
sporządzania dokumentów przewozowych,
e)
zbierania i przekazywania informacji oraz zawiadomień o przesyłkach,
f)
regulowania należności z tytułu przyjętych i wydanych towarów,
g)
dostawy przesyłek do domu odbiorcy,
h)
dostawy przesyłek na stację nadania;
8)
o inne świadczenia.

Minister Kolei określa szczegółowe warunki i tryb zawierania umów przewidzianych w art. 82.

Za wykonanie czynności wynikających z umów przewidzianych w art. 82 kolej ma prawo pobierać opłaty określone w taryfie lub w umowie.

Do rzeczy zalegających przy przechowaniu lub składowaniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 53 i 54.