Rozdział 4 - Zmiana umowy przewozu. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  4.

Zmiana umowy przewozu.

1.
Nadawca może dać dodatkowe zlecenie zmiany stacji przeznaczenia przesyłki; odbiorca uprawniony jest do dania takiego zlecenia, jeżeli jest jednostką gospodarki uspołecznionej. Z chwilą zgłoszenia takiego zlecenia przez odbiorcę nadawca traci prawo do zmiany umowy przewozu.
2.
Zlecenie dodatkowe zmiany stacji przeznaczenia wymaga zgody dyrektora okręgu, w którym następuje wykonanie.
3.
Nadawca może dać na stacji nadania dodatkowe zlecenia zmiany odbiorcy przesyłki wskazanego w liście przewozowym.
4.
W przypadkach określonych w ustępach poprzedzających zleceniodawca obowiązany jest uiścić przed wykonaniem zlecenia przewoźne, przypadające zgodnie z taryfą, opłaty dodatkowe, opłatę za wykonanie dodatkowego zlecenia i inne koszty, a w razie gdy zlecenie dotyczy zmiany stacji przeznaczenia jak również w razie przetrzymania wagonów lub przechowania przesyłek - kary umowne.
5.
Minister Kolei wydaje przepisy określające tryb zgłaszania i wykonywania zleceń dodatkowych.
1.
Nadawca może zamieścić w liście przewozowym oświadczenia dotyczące postępowania kolei w razie przeszkód w przewozie przesyłki.
2.
W razie braku oświadczenia nadawcy w liście przewozowym kolej rozstrzyga, czy w interesie nadawcy należy zażądać od niego wskazówek, czy dokonać dalszego przewozu. Wskazówek należy zażądać od odbiorcy, jeżeli dał on dodatkowe zlecenie zmiany stacji przeznaczenia (art. 51 ust. 1).
3.
Wskazówki nadawcy lub odbiorcy muszą być wykonalne dla kolei i zgłoszone w odpowiednim terminie, w przeciwnym razie kolej postępuje w myśl art. 53 i 54. Zmiana stacji przeznaczenia w razie przeszkód w przewozie nie wymaga zgody dyrektora i w tym przypadku nie pobiera się kary przewidzianej w art. 51 ust. 4.
4.
Minister Kolei wydaje przepisy, określające postępowanie przy przeszkodach w przewozie i przy wykonywaniu wskazówek nadawców lub odbiorców oraz określające terminy, po których upływie kolej pobiera kary umowne za przetrzymanie wagonu lub w razie przechowania przesyłki.
1.
W przypadku gdy odbiorca nie zapłacił należności wynikających z listu przewozowego lub zapłacił je, lecz nie podjął przesyłki w ciągu 10 dni po upływie terminu odbioru, przesyłka podlega likwidacji.
2.
Minister Kolei może skrócić lub przedłużyć termin przechowania dla niektórych przesyłek i niektórych odbiorców.
3.
Minister Kolei określi za zgodą Prezesa Rady Ministrów tryb likwidacji przesyłek.
4.
Minister Kolei określi tryb sprzedaży przez kolej we własnym zakresie przesyłek, które łatwo ulegają zepsuciu lub mają wartość znikomą.
1.
Z sumy uzyskanej z likwidacji przesyłki pokrywa się w pierwszej kolejności należności kolei. Pozostałą część tej sumy otrzymują: odbiorca - w przypadku zapłacenia należności wynikających z listu przewozowego, a w innych przypadkach - nadawca.
2.
Osoby wymienione w ust. 1 pokrywają niedobór, jeżeli w wyniku likwidacji przesyłki należności kolei nie zostały pokryte.
3.
W razie niezgłoszenia w ciągu dwunastu miesięcy od dnia likwidacji przesyłki żądania zwrotu nadwyżki ze sprzedaży, nadwyżka przechodzi na rzecz Państwa.
1.
Należności przypadające kolei za przesyłki zajęte lub skonfiskowane w czasie przewozu reguluje organ administracji państwowej, który dokonuje zajęcia lub konfiskaty.
2.
Minister Kolei określa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami zasady i tryb opłacania należności w przypadkach przewidzianych w ust. 1.