Art. 16. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 16. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  16.
1.
Kto sprzeciwia się i opiera wykonaniu prac oznaczonych w art. 1, świadomie utrudnia lub usiłuje utrudnić to wykonanie, lub wykonywane i wykonane roboty i urządzenia niszczy, będzie karany grzywną od 10 do 500 złotych, o ile czyn ten nie stanowi przestępstwa, cięższą karą zagrożonego.
2.
Przewidziane w cz. 1 kary wymierza powiatowa władza administracji ogólnej. Skazany orzeczeniem karnem powiatowej władzy administracji ogólnej może w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwemu sądowi okręgowemu, który rozstrzyga prawomocnie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów postępowania, obowiązujących go w pierwszej instancji. Na wniosek prokuratora będzie zarządzone postępowanie uproszczone; wyrok sędziego nie ulega zaskarżeniu.

W postępowaniu sądowem orzeczenie władzy administracyjnej zastępuje prawomocny akt oskarżenia (wniosek w postępowaniu uproszczonem). Przed wyznaczeniem rozprawy przewodniczący (sędzia) może zarządzić przesłuchanie przez właściwy sąd powiatowy (pokoju) oskarżonego, świadków i biegłych; świadków i biegłych można przesłuchać pod przysięgą. Sąd postanawia według swego uznania, których świadków i biegłych przesłucha na rozprawie pod przysięgą lub bez zaprzysiężenia, a których zeznania będą odczytane; wolno odczytywać zapiski dochodzenia i inne części akt administracyjnych.