Art. 15. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 15. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  15.
1.
Wszelkie powiadomienia i wezwania w wykonaniu niniejszego rozporządzenia uskutecznia się przez przesianie ich w dwóch egzemplarzach wójtowi (naczelnikowi gminy, burmistrzowi), który obowiązany jest sam lub przez sołtysa wsi, lub też przez organa do tego powołane powyższe powiadomienia lub wezwania publicznie ogłosić w sposób, odpowiadający miejscowym zwyczajom, poczem jeden egzemplarz zwrócić urzędowi wysyłającemu z potwierdzeniem dnia dokonania ogłoszenia.
2.
W przypadku, gdy dana czynność dotyczy więcej niż jednej jednostki administracyjnej, względnie dotyczy także i obszarów dworskich, należy w sposób wskazany w cz. 1 publicznie ogłaszać powiadomienia i wezwania w każdej jednostce administracyjnej lub obszarze dworskim.
3.
Trzeci dzień po ogłoszeniu uznaje się za dzień, od którego biegną wszelkie terminy.