§ 8. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  8.
1.
Prezes Urzędu Nadzoru może wcześniej zawiadomić kierownika podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Nadzoru może wystąpić o przygotowanie w szczególności: wskazanych dokumentów, materiałów, zestawień i obliczeń.