Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Na podstawie art. 151g ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób, zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Prezesie Urzędu Nadzoru - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych lub osobę przez niego upoważnioną,
2)
kierowniku podmiotu kontrolowanego - należy przez to rozumieć kierownika podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną,
3)
kontrolerze - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, zwanego dalej "Urzędem Nadzoru", lub inną osobę upoważnioną przez Prezesa Urzędu Nadzoru.
Prezes Urzędu Nadzoru zapewnia właściwe przygotowanie kontroli oraz należyte, bezstronne i terminowe jej przeprowadzenie.
1.
Prowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotu kontrolowanego, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
2.
Do zakresu kontroli należy sprawdzanie:
1)
działalności, stanu majątkowego i gospodarki finansowej kas chorych,
2)
realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z kasami chorych,
3)
działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego.
1.
Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Prezesa Urzędu Nadzoru.
2.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
2)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej kontrolera albo numer dowodu osobistego kontrolera niebędącego pracownikiem Urzędu Nadzoru,
3)
nazwę podmiotu kontrolowanego,
4)
przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli i termin jej rozpoczęcia.
1.
Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
Kontroler może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawnią się w trakcie kontroli, kontroler powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Urzędu Nadzoru.
4.
Wyłączony kontroler powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.
5.
O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia Prezes Urzędu Nadzoru z urzędu albo na wniosek kierownika podmiotu kontrolowanego lub na wniosek kontrolera.
Rozpoczynając kontrolę, kontroler okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym, w przypadku kontrolera niebędącego pracownikiem Urzędu Nadzoru, z zastrzeżeniem § 10.
1.
Prezes Urzędu Nadzoru może wcześniej zawiadomić kierownika podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Nadzoru może wystąpić o przygotowanie w szczególności: wskazanych dokumentów, materiałów, zestawień i obliczeń.
1.
Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy.
2.
Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego przedstawienia dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników i kierownika podmiotu kontrolowanego.
1.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Urzędu Nadzoru, ze względu na szybkość i skuteczność przeprowadzenia kontroli.
2.
Prezes Urzędu Nadzoru informuje pisemnie kierownika podmiotu kontrolowanego o rozpoczęciu kontroli, o której mowa w ust. 1, natychmiast po wydaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
1.
Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
2.
Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.
3.
Kontroler może żądać sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów.
4.
Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami dokumentów oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza kierownik podmiotu kontrolowanego lub właściwy pracownik podmiotu kontrolowanego.
1.
Członkowie organów statutowych oraz pracownicy podmiotu kontrolowanego udzielają, w wyznaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza protokół, który podpisują kontroler i osoba składająca wyjaśnienia.
2.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą wyjaśnienia, kontroler podpisuje protokół i podaje przyczynę odmowy podpisania protokołu.
3.
Każdy może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.
4.
Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono związek z przedmiotem kontroli.
1.
Kontroler może przeprowadzić oględziny obiektu lub innych składników majątkowych.
2.
Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika podmiotu kontrolowanego.
3.
Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba obecna przy oględzinach. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli w toku kontroli konieczne jest wyjaśnienie określonych zagadnień wymagających wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu Nadzoru, z własnej inicjatywy lub na wniosek kontrolera, powołuje biegłego posiadającego uprawnienia w danej dziedzinie, określone odrębnymi przepisami, w celu zasięgnięcia jego opinii.
2.
Powołując biegłego, Prezes Urzędu Nadzoru określa przedmiot i zakres opinii oraz termin jej wydania.
3.
Biegły, który dokonuje czynności na terenie podmiotu kontrolowanego, przedstawia kierownikowi tego podmiotu wydane przez Prezesa Urzędu Nadzoru upoważnienie, które jest ważne wraz z dowodem osobistym.
4.
Po zakończeniu czynności biegłego sporządza on szczegółowe sprawozdanie, zawierające opis przeprowadzonych czynności, oraz wydaje opinię.
5.
Sprawozdanie wraz z opinią biegłego załącza się do protokołu kontroli.
6.
Kierownik podmiotu kontrolowanego, do czasu zakończenia czynności przez biegłego, może wystąpić do Prezesa Urzędu Nadzoru z wnioskiem o wyłączenie z postępowania kontrolnego powołanego biegłego z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 i 2.
1.
W razie niebezpieczeństwa utraty dowodów kontroler zabezpiecza je poprzez:
1)
przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu,
2)
opieczętowanie i oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub innemu upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego,
3)
zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez kontrolera i przechowywanie ich w siedzibie Urzędu Nadzoru.
2.
O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje Prezes Urzędu Nadzoru.
Kontroler, w toku kontroli, informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o nieprawidłowościach i uchybieniach utrudniających sprawne przeprowadzenie kontroli.
W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontroler niezwłocznie zawiadamia na piśmie Prezesa Urzędu Nadzoru.
1.
Po przeprowadzeniu kontroli kontroler sporządza protokół kontroli.
2.
Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego oraz ustalenia kontroli, w tym nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także wnioski wynikające z kontroli.
3.
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres podmiotu kontrolowanego,
2)
imiona i nazwiska kierownika podmiotu kontrolowanego i kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego oraz daty objęcia przez nich stanowisk,
3)
imiona i nazwiska pracowników, którzy w toku kontroli złożyli wyjaśnienia lub oświadczenia, oraz osób, o których mowa w § 12 ust. 3,
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z zaznaczeniem przerw w kontroli,
5)
imię i nazwisko kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
6)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
7)
spis załączników,
8)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu i prawie odmowy podpisania protokołu,
9)
datę sporządzenia protokołu,
10)
parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na każdej stronie protokołu,
11)
datę i miejsce podpisania protokołu.
1.
Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik podmiotu kontrolowanego.
2.
Przed podpisaniem protokołu kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.
3.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, należy zgłosić na piśmie do Prezesa Urzędu Nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy. Jeżeli okoliczności, których dotyczą zastrzeżenia, wymagają dalszych wyjaśnień, kontroler podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń uwzględnia je w protokole.
5.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Prezes Urzędu Nadzoru przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
1.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy Prezesowi Urzędu Nadzoru.
2.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 19, termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska określonego w § 19 ust. 5.
3.
Odmowa podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
Prezes Urzędu Nadzoru informuje pisemnie kierownika podmiotu kontrolowanego o zakończeniu czynności kontrolnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.