§ 14. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  14.
1.
Jeżeli w toku kontroli konieczne jest wyjaśnienie określonych zagadnień wymagających wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu Nadzoru, z własnej inicjatywy lub na wniosek kontrolera, powołuje biegłego posiadającego uprawnienia w danej dziedzinie, określone odrębnymi przepisami, w celu zasięgnięcia jego opinii.
2.
Powołując biegłego, Prezes Urzędu Nadzoru określa przedmiot i zakres opinii oraz termin jej wydania.
3.
Biegły, który dokonuje czynności na terenie podmiotu kontrolowanego, przedstawia kierownikowi tego podmiotu wydane przez Prezesa Urzędu Nadzoru upoważnienie, które jest ważne wraz z dowodem osobistym.
4.
Po zakończeniu czynności biegłego sporządza on szczegółowe sprawozdanie, zawierające opis przeprowadzonych czynności, oraz wydaje opinię.
5.
Sprawozdanie wraz z opinią biegłego załącza się do protokołu kontroli.
6.
Kierownik podmiotu kontrolowanego, do czasu zakończenia czynności przez biegłego, może wystąpić do Prezesa Urzędu Nadzoru z wnioskiem o wyłączenie z postępowania kontrolnego powołanego biegłego z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 i 2.