§ 13. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  13.
1.
Kontroler może przeprowadzić oględziny obiektu lub innych składników majątkowych.
2.
Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika podmiotu kontrolowanego.
3.
Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba obecna przy oględzinach. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.