Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.5.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1918 r.

PRZEPISY WYKONAWCZE
do Reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko - Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu.

Na zasadzie p. 3 - go Reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko - Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu Rada Ministrów stanowi, co następuje:
Art.  1.

Królewsko - Polski Sąd Okręgowy w Zamościu będzie otwarty w dniu 1 - ym czerwca 1918 r. i należeć będzie do okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Art.  2. Skład Sądu Okręgowego w Zamościu stanowią: Prezes, 4 Sędziów Okręgowych, Prokurator, 3 Podprokuratorów, 2 Sekretarzy, 4 Podsekretarzy, 4 Komorników, 22 kancelistów, 6 woźnych, 7 posługaczy.
Art.  3.

Na etat Sądu Okręgowego w Zamościu przenosi się z etatu Sądu Okręgowego w Lublinie Sędziów Śledczych w Zamościu, w Tomaszowie, w Hrubieszowie i Biłgoraju; Sądy Pokoju w Zamościu (miejski i wiejski), w Szczebrzeszynie, Krasnobrodzie, Frampolu, Udryczach, Tomaszowie (miejski i wiejski), Krynicach, Oszczowie, Tyszowcach, Hrubieszowie (miejski i wiejski), Grabowcu, Mirczu, Biłgoraju, Józefowie, Krzeszowie, Tarnogrodzie; Urzędy Hipoteczne w Zamościu, Tomaszowie, Hrubieszowie i Biłgoraju - wszystkie wyżej wymienione urzędy - wraz z całym składem ich kancelarji.

Art.  4.

Z dniem 1 - ym czerwca 1918 r. nadzór nad wymienionemi w art. 3 urzędami, jako też nad komornikami, rejentami, adwokatami przysięgłymi i obrońcami prywatnymi, funkcjonującymi w granicach powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego i Biłgorajskiego należeć będzie do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Art.  5.

Wszystkie sprawy tak karne jak i cywilne, tudzież wszystkie inne czynności sądowe z powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego i Biłgorajskiego, które dotąd - według przepisów ustawy postępowania karnego i ustawy postępowania cywilnego oraz wydanych do nich przepisów przechodnich - należały do właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, od dnia 1 - go czerwca 1918 r. należeć będą do właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu z wyjątkiem czynności, dokonywanych przez Wydział Hipoteczny Okręgowy, który dla wymienionych 4 - ch powiatów pozostaje czasowo przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Art.  6.

Sprawy karne z powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego i Biłgorajskiego, które przed dniem 1 - ym czerwca 1918 r., wpłynęły do Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie, będą przekazane Prokuratorowi Sądu Okręgowego w Zamościu.

Art.  7.

Sprawy karne z powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego i Biłgorajskiego, które przed dniem 1 - ym czerwca 1918 r. wpłynęły do Sądu Okręgowego w Lublinie, będą przeniesione do Sadu Okręgowego w Zamościu z wyjątkiem tych, które miały lub mają wyznaczony termin rozprawy głównej w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Te ostatnie będą wykończone przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

Art.  8.

Sprawy cywilne z powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego, Hrubieszowskiego i Biłgorajskiego, które do dnia 1 - go czerwca 1918 r. zostały lub zostaną wniesione do Sądu Okręgowego w Lublinie, mają być przez tenże Sąd Okręgowy w Lublinie osądzone z wyjątkiem tych, w których obie strony przed dniem 1 - ym lipca 1918 r. wniosą do Sądu Okręgowego w Lublinie podanie o ich przeniesienie do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przepisy niniejsze uchwalone zostały na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 30 kwietnia 1918 r.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 1918 r.