Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  79. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 1572) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".