Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1491

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 1

Art.  1. 

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Agencją".

Art.  2. 

Do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:

1) promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
2) promocja polskich branż;
3) wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
4) wspieranie inwestycji polskich za granicą;
5) wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
7) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
8) działalność wydawnicza.
Art.  3. 
1.  Zadania Agencji, o których mowa w art. 2, mogą być wykonywane przy pomocy zagranicznych biur handlowych, tworzonych i prowadzonych przez Agencję w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od uwarunkowań prawnych i ekonomicznych miejsca ich utworzenia, w tym spółek kapitałowych.
2.  Finansowanie lub dofinansowanie wykonywania zadań Agencji w części realizowanej przez zagraniczne biura handlowe może następować ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.
Art.  4. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki lub inny podmiot sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności z dokumentów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.
2.  Powierzając zadania, podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają Agencji odpowiednie środki finansowe na ich realizację.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, określenie zadań Agencji następuje w umowie. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
Art.  5. 
1.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
2.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
Art.  6. 
1.  Agencja otrzymuje:
1) dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 2;
2) dotacje celowe przeznaczone na:
a) realizację zadań, o których mowa w art. 2,
b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3) płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których beneficjentem jest Agencja;
4) środki pochodzące:
a) ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
b) z budżetu Unii Europejskiej.
2.  Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Agencję na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3.  Dotacje oraz płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie mogą obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Agencji.
Art.  7. 

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Art.  8. 
1.  Agencja prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla działalności związanej z realizacją zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, dla działalności finansowanej ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz dla działalności gospodarczej, w tym obowiązana jest do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
2.  Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem tych środków, o którym mowa w ust. 1, Agencja określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).
Art.  9. 

Łączna kwota dotacji celowych przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Agencję ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Art.  10. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna;".

Art.  11. 
1.  W terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Do likwidacji wydziałów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że:
1) nie stosuje się wymogu porozumienia z Ministrem Finansów, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału, w tym środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym likwidowanego wydziału, mogą być przeznaczone dla Agencji;
3) przekazanie mienia Agencji może wiązać się z przejęciem przez Agencję należności i zobowiązań tego wydziału;
4) w przypadku gdy mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału nie będzie przeznaczone dla Agencji, decyzja o przeznaczeniu tego mienia będzie podejmowana po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Art.  12. 
1.  2  W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 135 000 000 zł, w tym w:
1) 3  2017 r. - 135 000 000 zł;
2) 2018 r. - 0 zł;
3) 2019 r. - 0 zł;
4) 2020 r. - 0 zł;
5) 2021 r. - 0 zł;
6) 2022 r. - 0 zł;
7) 2023 r. - 0 zł;
8) 2024 r. - 0 zł;
9) 2025 r. - 0 zł;
10) 2026 r. - 0 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Agencji przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego procesu promocji polskiej gospodarki.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art.  12a.  4

 W roku 2017 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 100 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.

Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2 Art. 12 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 23(a) pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.1984) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 listopada 2017 r.
3 Art. 12 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 23(a) pkt 1 lit. b ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.1984) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 listopada 2017 r.
4 Art. 12a dodany przez art. 23(a) pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.1984) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 listopada 2017 r.