Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6c w ust. 2a wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 6d w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia określa w nich".