Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  103. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Krajową Izbą Odwoławczą, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Krajowej Izby Odwoławczej pełniącymi funkcję na podstawie art. 474 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Do osób, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się wymagań określonych w art. 474 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1. Do osób tych stosuje się przepis art. 173 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 89.
4.  Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.
5.  Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.