Bielarczyk Piotr (red.), Gonet Wojciech (red.), Wójtowicz-Dawid Anna (red.), Zamówienia publiczne

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zamówienia publiczne

Autor fragmentu:

Wstęp

Zamówienia publiczne mają dość długą historię jako regulacja prawna zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Konieczność dostosowania regulacji krajowych do prawa UE powoduje, że zmiany w prawie zamówień publicznych są częste. Wynikają one również z konieczności wprowadzenia elektronicznych procedur wyboru wykonawcy w celu usprawnienia i przyśpieszenia realizacji zadań publicznych, możliwie jak najszybszego zakończenia całego procesu poprzedzającego zawarcie umowy o zamówienie publiczne.

Przepisy ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie wyjaśniają ani celu regulacji, ani do czego mają być wykorzystane zamówienia publiczne, tak samo jak nie wskazują tego przepisy ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym czy ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Odpowiedź w tym zakresie zawiera art. 44 u.f.p., wskazujący, że j.s.f.p. zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, oraz ponoszą wydatki publiczne:

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy interpretacji przepisów zamówień publicznych dotychczas dość często nie brano pod uwagę związku zamówień publicznych z finansami publicznymi. Troska o stan infrastruktury publicznej, jej niezawodność, trwałość, jakość świadczonych usług wymaga uwzględnienia w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji na roboty budowlane lub usługi ponoszenia wydatków na wykonanie zadań publicznych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 44 u.f.p. Nie jest to łatwe, gdy trzeba wybrać podmiot do realizacji zadania publicznego, który wykona je w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru środków służących osiągnięciu założonych celów, gdyż kryteria te trudne są do spełnienia jednocześnie. Te oraz liczne inne zagadnienia były przedmiotem analiz autorów w książce.

Każda część nowego Prawa zamówień publicznych została omówiona w oddzielnym rozdziale, ze szczególnym uwzględnieniem nowości, np. możliwości rozwiązywania sporów poprzez mediacje. Wspólny rozdział został poświęcony odpowiedzialności karnej za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W stosowaniu przepisów prawa pomocna jest znajomość historii wcześniejszych regulacji. Dlatego m.in. oddzielny rozdział poświęcono ewolucji zamówień publicznych.

Autorzy składają podziękowanie panu Mateuszowi Czechowskiemu za pomoc w przygotowaniu całości bibliografii oraz wykazu skrótów.

Wojciech Gonet

Autor fragmentu:

Rozdział1
Ewolucja zamówień publicznych w Polsce

1.1.Wprowadzenie

Państwo za pośrednictwem swoich organów realizuje zadania publiczne, dokonując racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Środki te, jak wiemy, pochodzą przede wszystkim z podatków oraz innych danin publicznych i zasadniczo wydatkowane są w trybach i na zasadach zamówień publicznych. Zasady te nie tylko umożliwiają, ale i zapewniają udział przedsiębiorcom w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych na zasadach uczciwej konkurencji i równego traktowania . Istotna jest również kwestia wydatkowania środków publicznych w sposób uzasadniony i na cele niezbędne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa i państwa, mając na względzie ich rozwój i bezpieczeństwo. Jak słusznie zauważył Tadeusz Kocowski: „Nabywanie mienia przez związki publicznoprawne, które finansowane są przede wszystkim ze środków określanych mianem publicznych, zawsze było problematyczne. W odróżnieniu od wydatków czynionych przez osoby prywatne ze środków prywatnych, motywowanych interesem prywatnym, zakupy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX