[Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku w... - Dz.U.2018.650 - OpenLEX

Art. 219. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  219.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19b ustawy zmienianej w art. 69 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19b ustawy zmienianej w art. 69, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.