Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.32.191

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.
Art.  17a.  9
1.  Gminy są zobowiązane do przekazywania wojewodom spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości, które stały się własnością gmin z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2.
2.  Termin przekazywania, o którym mowa w ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.
3.  10  (uchylony).
9 Art. 17a dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.141.1492) z dniem 22 września 2004 r.
10 Art. 17a ust. 3 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.462) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 kwietnia 2020 r.