Art. 95. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 95. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  95. 
1. 
Do dnia 31 grudnia 2012 r. organem administracji rządowej właściwym w sprawach wdrażania planowania w układzie zadaniowym w jednostkach sektora finansów publicznych określonych w art. 32 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz opracowywania planu finansowego w układzie zadaniowym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw budżetu, zatrudniony w urzędzie obsługującym Ministra Finansów.
3. 
Do zadań Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego należy w szczególności:
1)
koordynowanie opracowywania wzorów formularzy do przygotowania przez jednostki sektora finansów publicznych planów finansowych w układzie zadaniowym do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej i sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej;
2)
koordynowanie prac nad wykazem zadań budżetowych, ich celów oraz mierników wykonania;
3)
zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).