Art. 61. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  LXI.

Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia dopuścić składanie dokumentów do zbioru w odniesieniu do hipotek na nieruchomościach, których własność została nadana w związku z przebudową ustroju rolnego.