Dz.U.2018.2512

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa do służby w Służbie Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb przenoszenia do służby w Służbie Celno-Skarbowej funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) równorzędność okresów służby, stażu i kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych;
3) rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w Służbie Celno-Skarbowej.
§  2. 
1.  Procedurę przeniesienia do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwanego dalej "przeniesieniem", rozpoczyna złożenie przez funkcjonariusza, w postaci papierowej, wniosku o przeniesienie, zwanego dalej "wnioskiem".
2.  Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe funkcjonariusza oraz imiona rodziców;
2) stopień służbowy funkcjonariusza;
3) wskazanie jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę;
4) wskazanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w trakcie pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub komórkach organizacyjnych Służby Ochrony Państwa;
5) wskazanie dodatkowych umiejętności, osiągnięć zawodowych lub naukowych;
6) wskazanie jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, o przeniesienie do której funkcjonariusz się ubiega.
3.  Do wniosku funkcjonariusz dołącza dokumenty w postaci papierowej potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4.
4.  Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Głównego Straży Granicznej albo Komendanta Służby Ochrony Państwa, którzy dołączają do wniosku uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza i przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
5.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, niezwłocznie po otrzymaniu, przekazuje wniosek wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z akt osobowych funkcjonariusza, w celu przedstawienia opinii co do zasadności przeniesienia, zwanej dalej "opinią", odpowiednio do:
1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku gdy funkcjonariusz ubiega się o przeniesienie do służby w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą";
2) właściwego dyrektora izby administracji skarbowej - w przypadku gdy funkcjonariusz ubiega się o przeniesienie do służby w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3-5 ustawy.
§  3. 
1.  Odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, przed sporządzeniem opinii, może zarządzić przeprowadzenie wobec funkcjonariusza czynności, o których mowa w art. 153 ustawy.
2.  Przy sporządzeniu opinii bierze się pod uwagę w szczególności:
1) stanowisko służbowe, stopień służbowy;
2) kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednio staż służby lub okres służby w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo komórkach organizacyjnych Służby Ochrony Państwa;
3) kwalifikacje szczególnie przydatne do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, o których mowa w § 10;
4) potrzeby kadrowe Służby Celno - Skarbowej uzasadniające przeniesienie;
5) możliwość pełnienia służby przez funkcjonariusza na stanowisku służbowym w Służbie Celno - Skarbowej oraz proponowany termin przeniesienia.
§  4. 
1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po otrzymaniu opinii, w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, odmawia przeniesienia, jeżeli uzna, że przeniesienie nie jest uzasadnione potrzebami Służby Celno-Skarbowej, albo przedstawia funkcjonariuszowi propozycję przeniesienia zawierającą:
1) proponowane warunki i termin przeniesienia, w szczególności miejsce pełnienia służby i stanowisko służbowe;
2) termin do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu propozycji.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, jeżeli wymaga tego ważny interes Służby Celno- -Skarbowej, wskazać w propozycji, o której mowa w ust. 1, jako miejsce pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej także jednostkę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej inną niż wskazana we wniosku.
3.  Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, we wskazanym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji przeniesienia.
4.  W przypadku nieprzeniesienia funkcjonariusza do służby w Służbie Celno-Skarbowej wyciąg z akt, o którym mowa w § 2 ust. 4, jest niezwłocznie zwracany odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Głównego Straży Granicznej albo Komendanta Służby Ochrony Państwa.
5.  W przypadku przyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych występuje odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Ministra Obrony Narodowej albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 176 ust. 2 ustawy, określając:
1) imię i nazwisko funkcjonariusza;
2) stopień służbowy;
3) jednostkę organizacyjną Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo komórkę organizacyjną Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę;
4) proponowane stanowisko służbowe i termin przeniesienia;
5) przesłanki uzasadniające przeniesienie.
6.  O sposobie załatwienia wniosku minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia funkcjonariusza.
§  5. 
1.  Przeniesienie funkcjonariusza następuje w drodze decyzji, która określa w szczególności:
1) imię i nazwisko funkcjonariusza;
2) stopień służbowy funkcjonariusza;
3) jednostkę organizacyjną Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo komórkę organizacyjną Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę;
4) datę przeniesienia;
5) jednostkę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz będzie pełnił służbę;
6) rodzaj służby (przygotowawcza albo stała);
7) stopień służbowy i stanowisko służbowe w Służbie Celno-Skarbowej.
2.  Decyzję o przeniesieniu doręcza się:
1) funkcjonariuszowi;
2) odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Ministrowi Obrony Narodowej albo Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) odpowiednio:
a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w przypadku przenoszenia funkcjonariusza do służby w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej, w przypadku przenoszenia funkcjonariusza do służby w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 - 5 ustawy.
§  6.  Odpowiednio staż służby lub okres służby funkcjonariusza w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo komórkach organizacyjnych Służby Ochrony Państwa uznaje się za równorzędne z okresami służby w Służbie Celno-Skarbowej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub komórkach organizacyjnych Służby Ochrony Państwa odpowiada jednemu dniowi służby w Służbie Celno - Skarbowej.
§  7.  Funkcjonariusza, który w dotychczasowych jednostkach lub komórkach organizacyjnych uzyskał kwalifikacje zawodowe, na podstawie których został mianowany na stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, równorzędny stopniowi służbowemu w korpusie podoficerów, aspirantów, oficerów młodszych albo oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi uzyskiwanymi w Służbie Celno-Skarbowej w danym stopniu służbowym.
§  8. 
1.  Funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który w dotychczasowych jednostkach lub komórkach organizacyjnych uzyskał kwalifikacje zawodowe, na podstawie których został mianowany na stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe uprawniające do mianowania na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej nie niższy niż posiadany stopień w dotychczasowej jednostce lub komórce organizacyjnej, odpowiednio do uzyskanych kwalifikacji i okresu pełnienia służby.
2.  Funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nieposiadającego jednocześnie stopnia policyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe uprawniające do mianowania na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej odpowiednio do uzyskanych kwalifikacji i okresu pełnienia służby.
§  9.  Po przeniesieniu funkcjonariusza do służby w Służbie Celno-Skarbowej, wyciąg z akt, o którym mowa w § 2 ust. 4, wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym, przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz będzie pełnić służbę.
§  10.  Za szczególnie przydatne do pełnienia służby w Służbie Celno -S karbowej może być uznane posiadanie następujących kwalifikacji:
1) doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych, analitycznych, operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych lub z zakresu kryminalistyki;
2) doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej lub chemicznej;
3) doświadczenia i umiejętności w zakresie procesów technologicznych dotyczących produktów rafinacji ropy naftowej;
4) prawa wykonywania zawodu psychologa;
5) doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu badań psychofizjologicznych;
6) prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;
7) uprawnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego;
8) uprawnień trenera lub instruktora do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
9) uprawnień do zajmowania stanowisk na polskich statkach morskich potwierdzonych aktualnym dyplomem lub świadectwem;
10) doświadczenia i umiejętności w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
11) doświadczenia i uprawnień w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia;
12) uprawnień w zakresie organizacji, eksploatacji i naprawy sprzętu transportowego;
13) ukończenie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykompcyjnego albo Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 634), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).