Art. 176. - [Przeniesienie do Służby Celno-Skarbowej ] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  176.  [Przeniesienie do Służby Celno-Skarbowej ]
1. 
Do służby w Służbie Celno-Skarbowej może być na własną prośbę przeniesiony funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, jeżeli ma on kwalifikacje szczególnie przydatne do jej pełnienia.
2. 
Do służby w Służbie Celno-Skarbowej przenosi minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, za zgodą:
1)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej albo Komendantem Służby Ochrony Państwa - w przypadku funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa;
2)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w przypadku funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
Szefa Agencji Wywiadu - w przypadku funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
4)
Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefem Służby Wywiadu Wojskowego - w przypadku funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego;
5)
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w przypadku funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3. 
Funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa przeniesiony do służby w Służbie Celno-Skarbowej nabywa uprawnienia określone w ustawie, z uwzględnieniem dotychczasowego stażu służby.
4. 
Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 153, w celu potwierdzenia jego kwalifikacji szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.";
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb przenoszenia funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
2)
równorzędność okresów służby, stażu i kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach,
3)
rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w Służbie Celno-Skarbowej

- mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego przeniesienia pomiędzy służbami oraz przydatność funkcjonariuszy do służby w Służbie Celno-Skarbowej.