§ 4. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016. - Dz.U.2016.1612 - OpenLEX

§ 4. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1612

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2016 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 lipca 2016 r.