Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016. - Dz.U.2016.1612 - OpenLEX

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1612

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między działami 750 - Administracja publiczna i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na zadania przejęte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku ze zniesieniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z likwidacją Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 2 396 138 zł, do działu 750 - Administracja publiczna.
2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 750 - Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ, MIĘDZY DZIAŁAMI 750 I 921

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
24Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2 396 1382 396 138
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2 396 138
92122Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa2 396 138
3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń6 431
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych848
4000Grupa wydatków bieżących jednostki768 353
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników785 988
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne58 091
4110Składki na ubezpieczenia społeczne122 569
4120Składki na Fundusz Pracy29 245
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych955
4170Wynagrodzenia bezosobowe356
4240Zakup środków dydaktycznych i książek16 165
4270Zakup usług remontowych306 108
4410Podróże służbowe krajowe43 882
4420Podróże służbowe zagraniczne149 375
4430Różne opłaty i składki30 320
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych21 393
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej26 059
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych30 000
750Administracja publiczna2 396 138
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej2 396 138
3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń7 279
4000Grupa wydatków bieżących jednostki1 037 690
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników26 000
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej759 988
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne58 091
4110Składki na ubezpieczenia społeczne145 097
4120Składki na Fundusz Pracy20 680
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych955
4410Podróże służbowe krajowe50 000
4420Podróże służbowe zagraniczne200 000
4430Różne opłaty i składki20 000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych14 358
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej26 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych30 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MIĘDZY DZIAŁAMI 750 I 921

CzęśćDziałRozdziałWyszczególnienieKwota w złotych
ZmniejszeniaZwiększenia
OGÓŁEMWynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie roczneOGÓŁEMWynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie roczne
12345678910
24Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego844 079785 98858 091844 079785 98858 091
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego844 079785 98858 091
92122Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa844 079785 98858 091
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń844 079785 98858 091
750Administracja publiczna844 079785 98858 091
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej844 079785 98858 091
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń26 00026 000
członkowie korpusu służby cywilnej818 079759 98858 091