Przekształcenie Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1946 r.

DEKRET
z dnia 15 listopada 1946 r.
o przekształceniu Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Akademia Nauk Politycznych w Warszawie staje się państwową szkołą akademicką.

Akademia Nauk Politycznych w Warszawie dzieli się na 4 wydziały: 1) dyplomatyczno-konsularny, 2) administracyjny, 3) nauk społecznych, 4) dziennikarski.

Minister Oświaty może w drodze rozporządzenia powoływać do życia nowe wydziały.

Minister Oświaty nada Akademii Nauk Politycznych w Warszawie statut, który szczegółowo określi wewnętrzną jej organizację, w szczególności skład i kompetencje senatu i rad wydziałowych.

Pierwszego rektora, pierwszego prorektora i pierwszy skład profesorów Akademii Nauk Politycznych w Warszawie mianuje Prezydent Krajowej Rady Narodowej na wniosek Ministra Oświaty przedstawiony po porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów.

W okresie organizacyjnym, którego termin końcowy określi w drodze zarządzenia Minister Oświaty, rektor Akademii Nauk Politycznych w Warszawie ma kompetencje senatu akademickiego, dziekanów i rad wydziałowych.

Minister Oświaty określi termin, od którego Akademia Nauk Politycznych w Warszawie będzie uprawniona do udzielania wyższego stopnia naukowego i termin, od którego będzie uprawniona do przeprowadzania habilitacji.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Oświaty.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1946 r.