Art. 34. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 34. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  34. 
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Ceł oraz określi limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
2. 
Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 96 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 21.