Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń... - Dz.U.2002.144.1213 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.144.1213

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 46, poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 wyrazy "2.360.209 tys. zł" zastępuje się wyrazami "2.343.145 tys. zł";
2)
w § 3 w ust. 1 wyrazy "476.870 tys. zł" zastępuje się wyrazami "492.226 tys. zł";
3)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałWyszczególnienieKwota w tys. zł
zmniejszeniezwiększenie
59Główny Urząd Ceł2.343.145
500Handel2.313.156
750Administracja publiczna29.989
19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe2.343.145
500Handel2.313.156
750Administracja publiczna29.989
Razem2.343.1452.343.145

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w tys. zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
59Główny Urząd Ceł492.226
750Administracja publiczna492.226
75000Integracja z Unią Europejską37.201
4210Zakup materiałów i wyposażenia224
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek20
4270Zakup usług remontowych654
4300Zakup usług pozostałych5.211
4410Podróże służbowe krajowe401
4420Podróże służbowe zagraniczne220
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej104
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10.699
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych19.668
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej29.950
3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń272
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników606
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej1.493
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne83
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy20.122
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy264
4070Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy241
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3.711
4120Składki na Fundusz Pracy561
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych7
4210Zakup materiałów i wyposażenia441
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1
4260Zakup energii23
4270Zakup usług remontowych4
4300Zakup usług pozostałych1.921
4410Podróże służbowe krajowe109
4420Podróże służbowe zagraniczne4
4430Różne opłaty i składki33
4480Podatek od nieruchomości6
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego1
4580Pozostałe odsetki5
4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych1
4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych1
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego40
75007Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej425.075
3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń14.590
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.901
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej2.558
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne135
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy305.671
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.203
4070Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy4.050
4110Składki na ubezpieczenia społeczne48.285
4120Składki na Fundusz Pracy7.150
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych39
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.799
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek65
4260Zakup energii3.383
4270Zakup usług remontowych1.522
4300Zakup usług pozostałych16.028
4410Podróże służbowe krajowe940
4420Podróże służbowe zagraniczne574
4430Różne opłaty i składki1.546
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych353
4480Podatek od nieruchomości192
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego13
4510Opłaty na rzecz budżetu państwa7
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego14
4530Podatek od towarów i usług VAT20
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej30
4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych4
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego3
19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe492.226
750Administracja publiczna492.226
75000Integracja z Unią Europejską37.201
4210Zakup materiałów i wyposażenia224
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek20
4270Zakup usług remontowych654
4300Zakup usług pozostałych5.211
4410Podróże służbowe krajowe401
4420Podróże służbowe zagraniczne220
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej104
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10.699
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych19.668
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej1.951
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników246
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9
4110Składki na ubezpieczenia społeczne45
4120Składki na Fundusz Pracy6
4210Zakup materiałów i wyposażenia286
4260Zakup energii8
4300Zakup usług pozostałych1.228
4410Podróże służbowe krajowe90
4430Różne opłaty i składki33
75012Główny Urząd Ceł w likwidacji27.483
3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń272
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników337
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej1.493
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne74
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy19.711
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy264
4070Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy241
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3.595
4120Składki na Fundusz Pracy544
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych7
4210Zakup materiałów i wyposażenia155
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1
4260Zakup energii15
4270Zakup usług remontowych4
4300Zakup usług pozostałych652
4410Podróże służbowe krajowe19
4420Podróże służbowe zagraniczne4
4480Podatek od nieruchomości6
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego1
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego88
75013Izby celne i urzędy celne425.591
3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń14.590
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.924
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej2.558
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne135
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy306.082
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.203
4070Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy4.050
4110Składki na ubezpieczenia społeczne48.356
4120Składki na Fundusz Pracy7.161
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych39
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.799
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek65
4260Zakup energii3.383
4270Zakup usług remontowych1.522
4300Zakup usług pozostałych16.028
4410Podróże służbowe krajowe939
4420Podróże służbowe zagraniczne574
4430Różne opłaty i składki1.546
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych354
4480Podatek od nieruchomości192
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego13
4510Opłaty na rzecz budżetu państwa7
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego14
4530Podatek od towarów i usług VAT20
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej30
4600Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych4
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego3
Razem492.226492.226

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZENIESIENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ

CzęśćDziałWyszczególnienieZmniejszeniaZwiększenia
limity zatrudnieniawynagrodzenia osobowe (uposażenia) w tys.złdodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna)

w tys.zł

limity zatrudnieniawynagrodzenia osobowe (uposażenia) w tys.złdodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna)

w tys.zł

59Główny Urząd Ceł9.657342.8184.509
750Administracja publiczna

w tym:

9.657342.8184.509
- funkcjonariusze Służby Celnej9.559333.2604.291
- członkowie korpusu Służby Cywilnej964.051126
- osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń5.26183
- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe22469
19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe9.657342.8184.509
750Administracja publiczna

w tym:

9.657342.8184.509
- funkcjonariusze Służby Celnej9.559333.2604.291
- członkowie korpusu Służby Cywilnej964.051126
- osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń5.26183
- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe22469
Razem9.657342.8184.5099.657342.8184.509