§ 3. - Przekazywanie informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1867

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2015 r.
§  3.
1.
Gmina przekazuje powiatowi informacje o:
1)
zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej oraz
2)
programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący

- w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2.
Powiat przekazuje marszałkowi województwa informacje:
1)
o zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej,
2)
o programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący oraz
3)
otrzymane od gmin o programach polityki zdrowotnej

- w formie zbiorczej, w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.

3.
Samorząd województwa przekazuje wojewodzie informacje o:
1)
zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej,
2)
programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący oraz
3)
programach polityki zdrowotnej otrzymane od powiatów, zawierające również informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3

- w formie zbiorczej, w terminie do dnia 12 lutego każdego roku.