§ 2. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  2.
Organizacja producentów zamierzająca w danym roku połowowym wycofać produkty rybne przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji:
1)
najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok połowowy, w którym są planowane działania interwencyjne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy, oraz najpóźniej do dnia 31 stycznia roku połowowego, w którym są planowane działania interwencyjne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e ustawy - informację o zamiarze ubiegania się o pomoc finansową z tytułu realizacji określonych działań interwencyjnych na rynku rybnym i wyrażeniu zgody na poddanie się kontrolom przeprowadzanym w ramach tej pomocy, obejmującą następujące dane:
a)
wykaz produktów rybnych, w odniesieniu do których organizacja producentów zamierza ustalić cenę wycofania lub cenę sprzedaży,
b)
proponowaną cenę wycofania lub cenę sprzedaży poszczególnych produktów rybnych,
c)
wykaz produktów rybnych w podziale na kategorie i cenę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 104/2000",
d)
okres, w którym będą miały zastosowanie ceny wycofania, ceny, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000, i ceny sprzedaży;
2)
co najmniej raz na kwartał:
a)
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur potwierdzających sprzedaż wycofanych produktów rybnych, które, oprócz danych określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)), zawierają:
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres sprzedającego i kupującego produkty rybne,
opis sposobu wykorzystania zakupionych produktów rybnych, cenę sprzedaży oraz ilość sprzedanych produktów rybnych, z wyszczególnieniem kategorii i partii tych produktów,
b)
informację o ilości produktów rybnych wycofanych z rynku, które nie znalazły nabywcy od chwili wystawienia ich do sprzedaży po wycofaniu, oraz uznanych za nienadające się do wykorzystania przez organizację producentów;
3)
każdego miesiąca danego roku połowowego dane dotyczące wycofanych produktów rybnych:
a)
datę wycofania, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych oraz zastosowane ceny wycofania,
b)
datę przyjęcia, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych prywatnie składowanych oraz zastosowane ceny sprzedaży,
c)
datę przekazania do przechowywania, gatunek, kategorię i ilość utrwalonych określoną metodą produktów rybnych oraz zastosowane ceny wycofania lub ceny sprzedaży,
d)
datę niezależnego wycofania, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych niezależnie wycofanych oraz niezależnie wycofanych i utrwalonych określoną metodą, a także zastosowane ceny, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000;
4)
w trakcie danego roku połowowego, każdorazowo w przypadku:
a)
korzystania z marginesu tolerancji w odniesieniu do ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000 - dane dotyczące przyjętej ceny każdej kategorii produktów rybnych na obszarze działania danej organizacji producentów, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem jej zastosowania,
b)
zamiaru zmiany okresu stosowania:
marginesu tolerancji w odniesieniu do ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000,
ceny wycofania,
ceny sprzedaży wycofanych produktów rybnych, o których mowa w załączniku nr 1 lit. c i załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 104/2000,
ceny, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000,
informacje o tym zamiarze na co najmniej dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia stosowania tej zmiany,
c)
przyjęcia ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000, ustalonej przez inną organizację producentów działającą na tym samym obszarze co dana organizacja producentów - informacje o przyjęciu tej ceny na co najmniej dwa dni robocze przed dniem jej zastosowania;
5)
w trakcie danego roku połowowego, każdorazowo w przypadku działań interwencyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy:
a)
w dniu zgłoszenia okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych - kopię tego zgłoszenia,
b)
po sprawdzeniu przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych, lecz nie później niż po upływie 24 godzin od chwili przekazania wycofanych produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania - informację o przejęciu przez przejmującego wycofanych produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania, potwierdzoną pisemnie przez organizację producentów wycofującą produkty rybne oraz przez przejmującego do utrwalenia i przechowywania lub prywatnego składowania te produkty, zawierającą w szczególności następujące dane:
nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów,
nazwę, siedzibę i adres przejmującego wycofane produkty rybne,
gatunek wycofanych produktów rybnych, z wyszczególnieniem ich postaci, kategorii, ilości przejętej do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania, daty i godziny rozpoczęcia utrwalania i przechowywania, miejsca utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania oraz numeru dokumentu wycofania,
c)
w terminie 30 dni od dnia przekazania wycofanych produktów rybnych uprawnionym organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) - informację o bezpłatnym przekazaniu wycofanych produktów rybnych, potwierdzoną pisemnie przez organizację pożytku publicznego, zawierającą w szczególności następujące dane:
nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów,
nazwę, siedzibę i adres organizacji pożytku publicznego oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
gatunek wycofanych produktów rybnych z wyszczególnieniem ich postaci, kategorii i ilości oraz datę, godzinę i miejsce wycofania oraz numer dokumentu wycofania.